Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus, syrjinnän ehkäisy ja kaikkien tasavertainen huomioon ottaminen ovat frisbeegolfyhteisössä toimimisen perusperiaatteita. 

Sisältö

Yhdenvertaisuussuunnitelma ja kurinpitosäännöt

Yhdenvertaisuustyö perustuu liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan. Tällä hetkellä voimassaoleva suunnitelma on vuosille 2024-2025. Suunnitelman päivitys perustuu joka toinen vuosi järjestettävään yhdenvertaisuuskartoitukseen sekä suunnitelmien toteutumisen arviointiin.  

Liiton säännöt ja kurinpitosäännöt sekä niihin perustuvat toimintamallit ja ohjeet antavat välineitä epäasialliseen käytökseen ja häirintään puuttumiseen. 

Liiton kurinpitosäännöt 

Teemat ja toimenpiteet vuosille 2024-2025

Teema 1: Tietoisuuden lisääminen ja työkalut syrjintään, rasismiin, häirintään ja epäasialliseen käytökseen puuttumisessa

Tavoitteena on tuoda esille yhdenvertaisuuteen sekä syrjinnän ja rasismin ehkäisemiseen liittyviä teemoja sekä edistää sitä, että erilaiset toimintatavat esimerkiksi syrjintätapausten käsittelyssä yleistyisivät seurakentällä.

Viestintä

 • Yhdenvertaisuudesta sekä syrjinnän, rasismin ja epäasiallisen käytöksen ehkäisystä viestitään aktiivisesti ja monikanavaisesti:
 • Nostetaan viestinnässä esiin esimerkiksi Et ole yksin- ja ILMO-palvelua, Punainen kortti rasismille -hanketta ja Älä riko urheilua -kampanjaa. Osallistutaan myös erilaisiin teemaan liittyviin uusiin kampanjoihin. Osallistetaan seuraväkeä mukaan kampanjoihin.
 • Kannustetaan seuroja puhumaan asiasta ja ottamaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat esille omassa toiminnassaan
 • Osallistutaan urheiluperheen sekä yhteiskunnan keskusteluun syrjintäaiheista ja pidetään teemaa esillä SFL:n toiminnassa

Koulutus

 • Liitto levittää tietoisuutta esimerkiksi häirinnän ehkäisyyn liittyvistä, seuroille suunnatuista koulutuksista sekä järjestää koulutusta itse
 • Vastuullinen valmentaja -koulutus osana liiton ohjaajakoulutusjärjestelmää
 • Liiton henkilöstö ylläpitää aktiivisesti tietotaitoaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoteemoihin liittyen omien rooliensa mukaisesti

Syrjintätapausten käsittely, prosessit ja toimintaohjeet

 • Liitolla on kaksi vuosittain erikseen nimettyä häirintäyhdyshenkilöä, joihin voi olla yhteyksissä liiton tai seurojen toiminnassa kohdatusta epäasiallisesta käytöksestä
 • Pidetään esillä erilaisia seuroille ja pelaajille suunnattuja selkeitä toimenpideohjeita epäasiallisen käytöksen ehkäisyyn ja yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä valitusten tekemiseen ja käsittelyyn. Päivitetään ohjeita tarpeen tullen. Liiton nettisivuilla on kestolinkit eri toimintaohjeisiin sekä Et ole yksin- ja ILMO-palveluihin.
 • Huolehditaan siitä, että liiton sisäiset prosessit esimerkiksi häirintätapausten käsittelyyn ovat selkeät
 • Tarkastellaan SFL:n kurinpitoprosessia ja -sääntöjä. Pidetään huolta kurinpitosääntöjen ajantasaisuudesta ja tavoitellaan erillisen kurinpitovaliokunnan perustamista.

Teema 2: Matalan kynnyksen harrastamisen edistäminen

 • Frisbeegolfseurojen ja lajikulttuurin kasvaessa ja kehittyessä on pidettävä huolta siitä, että tarjolla on matalan kynnyksen tutustumis- ja harrastusmahdollisuuksia, joiden kautta uusien harrastajien on helppo tulla mukaan toimintaan. Lisäksi lajin yhdeksi vahvuudeksi on koettu sen harrastuskustannusten mataluus. Liitolle tärkeää on myös edistää omatoimiharrastamista sekä lähiliikuntapaikkarakentamista.
 • Julkaistaan edellisvuosien tapaan kannanottoja ja tiedotteita matalan kynnyksen harrastamisesta ja seuratoiminnasta
 • Kehitetään edelleen harrastajan polkua ja tarjoaa jäsenseuroille erilaisia malleja matalan kynnyksen toimintaan. Tarjotaan myös puitteita keskusteluille, joissa on mahdollista jakaa seuroilta seuroille hyviä käytänteitä ja kokemuksia matalan kynnyksen toiminnasta.

Teema 3: Nais- ja tyttötoiminnan edistäminen frisbeegolfissa

 • Seuroissa koetaan vahvasti, että mahdollisuudet harrastaa frisbeegolfia omassa seurassa ovat tasavertaiset naisille ja miehille. Kuitenkin vain noin 6 % kaikista SFL:n jäsenseurojen jäsenistä on naisia tai tyttöjä.
 • Selvitetään, millaiset tekijät innostavat tyttöjä ja naisia liikunnan ja urheilun pariin. Hyödynnetään tätä selvitystyötä toiminnan kehittämisessä, uusien toimintamallien ideoimisessa ja naisten toimijuuden tukemisessa.
 • Tarjotaan puitteita hyvien käytänteiden ja toimintamallien leviämiseen seurakentällä, sekä järjestetään yhdessä seurojen kanssa erityisesti tyttö- ja naisharrastajille suunnattuja tapahtumia, kuten Lady Touria.

Teema 4: Soveltava frisbeegolf ja esteettömyys

 • Liitto on Paralympiakomitean jäsen ja jatkaa jo aiemmin alkanutta yhteistyötä esteettömien ratojen rakentamisen ja luokittelun osalta.
 • Vuonna 2021 yhdessä SoveLin kanssa laadittuja soveltavan frisbeegolfin ohjeita nostetaan säännöllisesti esiin keskusteluissa seurojen ja ohjaajien kanssa.
 • Tuetaan soveltavan frisbeegolfin tapahtumia ja lajikokeiluja
 • Otetaan käyttöön uusia esteettömyystoimenpiteitä myös liiton informaation julkaisussa. Kiinnitetään esimerkiksi huomiota näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden tiedontarpeeseen. Lisätään myös ruotsin- ja englanninkielisen materiaalin tuotantoa.

Teema 5: Yhdenvertaisuustyötä arvioidaan ja kehitetään systemaattisesti

 • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan kriittisesti
 • Toteutetaan seurantaa toimintavuosien aikana sekä raportoidaan seurannan tuloksista ja tavoitteista toimintasuunnitelmissa ja -kertomuksissa
 • Ylläpidetään vastuullisuuden vuosikelloa, johon rytmitetään vastuullisuustyön käytännön toteutusta vuositasolla

Toimintaohjeet epäasiallisen käytöksen raportoimiseen

Mikäli kohtaat liiton tai sen jäsenseuran toiminnassa epäasiallista käytöstä, kuten syrjintää tai häirintää, voit olla aiheen tiimoilta yhteyksissä liiton häirintäyhteyshenkilöihin.

Yhteyshenkilöinä toimivat

 • liiton toiminnanjohtaja Tapani Aulu (toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi) sekä
 • puheenjohtaja Laura Heikkilä (pj@frisbeegolfliitto.fi)

Liitto ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä, kuten häirintää tai syrjintää. Jos kohtaat tai havaitset epäasiallista käytöstä jäsenseuramme toiminnassa, ole ensisijassa yhteydessä omaan seuraasi ja sen jälkeen tarvittaessa liittoon. 

Liitto käsittelee sille raportoidut tapaukset oman prosessinsa mukaisesti. Yhteydenoton koskiessa liiton jäsenseuran toimintaa, olemme yhteydessä seuraan, ja teemme heille aiheesta selvityspyynnön. Pidämme myös yhteydenottajan ajan tasalla selvitysprosessista.

Liiton toimintamalli epäasiallisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen erittelee käytössä olevia ennaltaehkäiseviä toimintamalleja liiton toiminnassa sekä tilannekohtaiset toimintamallit erilaisten tapausten käsittelyyn. 

Tutustu toimintamalliin.

Älä jää kokemuksesi kanssa yksin. Et ole yksin -palvelu tarjoaa ilmaista tukea puhelimessa ja chatissa.

Tutustu Et ole yksin -nettisivuihin.


Liiton kriisiviestintäohje

SFL:n kriisiviestintäohje on laadittu mahdollisten kriisitilanteiden ennakoimiseksi sekä poikkeustilanteiden asianmukaisen tiedottamisen varmistamiseksi.

Tutustu SFL:n kriisiviestintäohjeeseen.


Vinkkejä ja ohjeita seuroille

 • Seurassa on hyvä olla erikseen nimetyt vastuuhenkilöt ja mahdollisimman matalakynnyksiset ilmianto- ja valitusmahdollisuudet epäasiallisesta tai häiritsevästä käytöksestä. Periaatteena syrjintätapauksiin puuttumisessa on, että kaikki syrjintää ja häirintää koskevat ilmoitukset ja epäilykset otetaan aina vakavasti. Ilmoituksiin ja epäilyksiin on puututtava välittömästi. Toimintamalli epäasiallisen käytöksen tapausten käsittelyyn seuroissa
 • Olympiakomitean tarkistuttamat seurojen mallisäännöt tarjoavat välineitä epäasialliseen käytökseen puuttumiseen ja kurinpitotoimiin. Tutustu sääntöihin
 • SUEK on laatinut urheiluseurojen yhdenvertaisuus- ja syrjinnän ehkäisy -työn tueksi turvallisen seuran tarkistuslistan. Tutustu turvallisen seuran tarkistuslistaan
 • Et ole yksin -palvelusta löytyy erilaisia materiaaleja esimerkiksi kiusaamiseen puuttumiseen ja epäasiallisen käytöksen käsittelyyn seuroissa. Tutustu materiaaleihin 
 • Väestöliiton Et ole yksin -palveluun on avautunut kaikille avoin ja ilmainen verkkokoulutus epäasiallisen käytöksen ja häirinnän ennaltaehkäisystä ja siihen puuttumisesta. Koulutus on suunnattu erityisesti kaikille seuratoiminnassa mukana oleville. Verkkokurssilla käydään läpi aiheita kuten henkinen ja fyysinen väkivalta ja kiusaaminen, seksuaalinen häirintä, seksuaalirikos, lastensuojelu ja itsemääräämisoikeutta vahvistava valmennus. Koulutus kestää noin tunnin, mutta sen voi suorittaa omassa tahdissa, niin monessa osassa kuin haluaa. Tätä varten koulutukseen tulee kirjautua. Kurssi on helppokäyttöinen ja suorittaminen onnistuu myös mobiililaitteilla. Verkkokoulutus löytyy osoitteesta https://etoleyksin.fi/verkkokoulutus/.
 • Vinkkejä seuroille naistoiminnan lisäämiseen 
 • Lupa välittää, lupa puuttua -opas. Olympiakomitean luoman oppaan tarkoituksena on kertoa sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä liikunnassa ja urheilussa toimiville aikuisille – esimerkiksi vanhemmille, valmentajille ja ohjaajille. Tutustu oppaaseen
 • Alaikäisten kanssa työskennellessä suositeltava ulkoisen varautumisen toimenpide on rikostaustaotteen tarkistaminen. Tällä tarkoitetaan rikosrekisteriotetta, joka on tarkoitettu esitettäväksi työnantajalle, viranomaiselle, oppilaitokselle tai vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle Suomessa, kun henkilö ryhtyy toimimaan alaikäisten kanssa. Rikostaustaotteen voi tilata Oikeushallinnon asiointipalvelusta. Toimintaohje lasten kanssa työskentelevien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä
 • Lasten oikeudet urheilussa: lapsen oikeuksien turvaaminen on jokaisen urheiluseuran, valmentajan ja ohjaajan velvollisuus. Ihmisoikeusliitto muistuttaa Älä riko urheilua -kampanjassaan lasten oikeuksista urheiluharrastuksissa. Lataa pdf-esite lasten oikeuksista urheiluharrastuksissa täältä
TEkstiä ja pieniä kuvia urheiljoista, jotka mukana Älä riko urheilua -kampanjassa. Oikealla punainen pohja, vasemmalla valkoinen.

Kuvakaappaus Ihmisoikeusliiton Lapsen oikeudet urheilussa -esitteestä.


Soveltava frisbeegolf

SFL ja Soveltava Liikunta SoveLi ry kehittivät vuonna 2021 soveltavaa frisbeegolfia Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella, joka oli tarkoitettu liikunnan kansalaistoiminnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämishankkeisiin. Hankkeessa laadittiin koulutusohjelma ja valmiita malleja seurojen käyttöön soveltavan frisbeegolfin tarjoamiseksi jäsenilleen ja soveltavan liikunnan kohderyhmille. Tämän avulla seurat voivat toteuttaa omaa ja liiton visiota yhdenvertaisuudesta. 

Osana hanketta luotiin ohjaajan opas soveltavaan frisbeegolfiin. 

Tutustu Soveltavan frisbeegolfin oppaaseen.


Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi

Maksuttomalla Vastuullisen valmentajan verkkokurssilla tutustutaan vastuulliseen ja hyvään valmentamiseen sekä opitaan fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä.

Kurssi on tarkoitettu kaikille urheilun ja liikunnan parissa toimiville ohjaajille ja valmentajille ja sen kesto on noin 1-1,5h. 

Tutustu Vastuullinen valmentaja -verkkokurssiin.


Syrjinnästä vapaa alue -kampanja

Syrjinnästä vapaa alue -merkillä kerrotaan, että organisaatiossa halutaan suhtautua syrjintään ja yhdenvertaisuuteen vakavasti. Merkki on vain pieni ele, mutta se voi auttaa syrjintään liittyvien kysymysten esille nostamisessa.

Haastamme seurat liittymään mukaan Syrjinnästä vapaa alue -kampanjaan!