Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus, syrjinnän ehkäisy ja kaikkien tasavertainen huomioon ottaminen ovat frisbeegolfyhteisössä toimimisen perusperiaatteita. 

Sisältö

Yhdenvertaisuussuunnitelma ja kurinpitosäännöt

Yhdenvertaisuustyö perustuu liiton syyskokouksen vuonna 2020 vahvistamaan yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

Liiton säännöt ja kurinpitosäännöt sekä niihin perustuvat toimintamallit ja ohjeet antavat välineitä epäasialliseen käytökseen ja häirintään puuttumiseen. 

Liiton kurinpitosäännöt 

Yhdenvertaisuussuunnitelman mukaiset toimenpiteet vuodelle 2023

1. tavoite: Yhdenvertaisuus ja syrjinnän ehkäisy osaksi liiton ja seurojen toimintakulttuuria

Tärkeimmät toimenpiteet: Yhdenvertaisuudesta ja epäasiallisen käytöksen ehkäisystä viestitään aktiivisesti ja monikanavaisesti. Seuroille ja pelaajille on esillä selkeitä toimenpiteitä epäasiallisen käytöksen ehkäisyyn ja yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä valitusten tekemiseen ja käsittelyyn. Osallistetaan jäsenseuroja mukaan syrjinnän vastaisiin kampanjoihin ja tuodaan sanomaa näkyvästi esille esimerkiksi sosiaalisen median ja konkreettisten materiaalien avulla.

Kannustetaan seuroja puhumaan asiasta ja ottamaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat esille omassa toiminnassaan. Vuoden 2021 kyselyn perusteella tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat hyvin SFL:n seuroissa mutta syrjinnästä puhutaan seuroissa liian vähän.

Liitto osallistuu urheiluperheen sekä yhteiskunnan keskusteluun syrjintäaiheista ja pitää teemaa esillä toiminnassaan. Kaikkiin epäkohtiin puututaan nopeasti, kuten tehtiin vuonna 2021 naispelaajiin kohdistuneiden syrjintätapausten kohdalla.

Osallistutaan kaikkiin Olympiakomitean kampanjoihin, kuten #pukukoppipuhe-kampanjaan.

Liitto levittää tietoisuutta Et ole yksin- ja ILMO-palveluista. Seuroja ja pelaajia osallistetaan mukaan aiheeseen liittyviin kampanjoihin. Liitto levittää tietoisuutta esimerkiksi häirinnän ehkäisyyn liittyvistä koulutuksista sekä järjestää koulutusta itse. Seurojen yhdenvertaisuushankkeita tuetaan.

2. tavoite: Frisbeegolfin harrastaminen ja tieto esteettömästi saataville

Tärkeimmät toimenpiteet: Liittoon Paralympiakomitean jäsen ja jatkaa jo aiemmin alkanutta yhteistyötä esteettömien ratojen rakentamisen ja luokittelun osalta. Vuonna 2021 avattiin Pajuniittyyn ensimmäinen yhteistyössä tehty esteetön rata ja tätä työtä jatketaan.

Vuonna 2021 yhdessä SoveLin kanssa laadittuja soveltavan frisbeegolfin ohjeita otetaan käytännön työhön seuroissa ja liiton tapahtumissa. Uusien kurssien suunnittelussa huomioidaan soveltavan liikunnan kohderyhmät. Sisällytetään yhdenvertaisuus ja turvallisen ilmapiirin luominen osaksi ohjaajakoulutuksia ja kurssisisältöjä.

Otetaan käyttöön uusia esteettömyystoimenpiteitä myös liiton informaation julkaisussa. Kiinnitetään esimerkiksi huomiota näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden tiedontarpeeseen. Lisätään myös ruotsin- ja englanninkielisen materiaalin tuotantoa.

3. tavoite: Yhdenvertaisuustyötä arvioidaan ja kehitetään systemaattisesti, ja ylläpidetään ja luodaan yhdenvertaisuustyötä tukevia rakenteita.

Tärkeimmät toimenpiteet: Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan kriittisesti. Liitto toteuttaa säännöllisesti yhdenvertaisuuskartoituksen, edellinen vuonna 2021. Vuodelle 2022 laadittiin lista toimenpiteistä. Näiden toteutuminen arvioidaan vuoden 2023 alussa ja jatketaan toimien toteuttamista sekä päivitetään tarvittaessa.


Toimintaohjeet epäasiallisen käytöksen raportoimiseen

Mikäli kohtaat liiton tai sen jäsenseuran toiminnassa epäasiallista käytöstä, kuten syrjintää tai häirintää, voit olla aiheen tiimoilta yhteyksissä liiton häirintäyhteyshenkilöihin.

Yhteyshenkilöinä toimivat

  • liiton urheilutoimenjohtaja Tapani Aulu (tapani.aulu@frisbeegolfliitto.fi) sekä
  • puheenjohtaja Laura Heikkilä (pj@frisbeegolfliitto.fi)

Liitto ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä, kuten häirintää tai syrjintää. Jos kohtaat tai havaitset epäasiallista käytöstä jäsenseuramme toiminnassa, ole ensisijassa yhteydessä omaan seuraasi ja sen jälkeen tarvittaessa liittoon. 

Liitto käsittelee sille raportoidut tapaukset oman prosessinsa mukaisesti. Yhteydenoton koskiessa liiton jäsenseuran toimintaa, olemme yhteydessä seuraan, ja teemme heille aiheesta selvityspyynnön. Pidämme myös yhteydenottajan ajan tasalla selvitysprosessista.

Liiton toimintamalli epäasiallisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen erittelee käytössä olevia ennaltaehkäiseviä toimintamalleja liiton toiminnassa sekä tilannekohtaiset toimintamallit erilaisten tapausten käsittelyyn. 

Tutustu toimintamalliin.

Älä jää kokemuksesi kanssa yksin. Et ole yksin -palvelu tarjoaa ilmaista tukea puhelimessa ja chatissa.

Tutustu Et ole yksin -nettisivuihin.


Liiton kriisiviestintäohje

SFL:n kriisiviestintäohje on laadittu mahdollisten kriisitilanteiden ennakoimiseksi sekä poikkeustilanteiden asianmukaisen tiedottamisen varmistamiseksi.

Tutustu SFL:n kriisiviestintäohjeeseen.


Vinkkejä ja ohjeita seuroille

  • Seurassa on hyvä olla erikseen nimetyt vastuuhenkilöt ja mahdollisimman matalakynnyksiset ilmianto- ja valitusmahdollisuudet epäasiallisesta tai häiritsevästä käytöksestä. Periaatteena syrjintätapauksiin puuttumisessa on, että kaikki syrjintää ja häirintää koskevat ilmoitukset ja epäilykset otetaan aina vakavasti. Ilmoituksiin ja epäilyksiin on puututtava välittömästi. Toimintamalli epäasiallisen käytöksen tapausten käsittelyyn seuroissa
  • Olympiakomitean tarkistuttamat seurojen mallisäännöt tarjoavat välineitä epäasialliseen käytökseen puuttumiseen ja kurinpitotoimiin. Tutustu sääntöihin
  • SUEK on laatinut urheiluseurojen yhdenvertaisuus- ja syrjinnän ehkäisy -työn tueksi turvallisen seuran tarkistuslistan. Tutustu turvallisen seuran tarkistuslistaan
  • Et ole yksin -palvelusta löytyy erilaisia materiaaleja esimerkiksi kiusaamiseen puuttumiseen ja epäasiallisen käytöksen käsittelyyn seuroissa. Tutustu materiaaleihin 
  • Väestöliiton Et ole yksin -palveluun on avautunut kaikille avoin ja ilmainen verkkokoulutus epäasiallisen käytöksen ja häirinnän ennaltaehkäisystä ja siihen puuttumisesta. Koulutus on suunnattu erityisesti kaikille seuratoiminnassa mukana oleville. Verkkokurssilla käydään läpi aiheita kuten henkinen ja fyysinen väkivalta ja kiusaaminen, seksuaalinen häirintä, seksuaalirikos, lastensuojelu ja itsemääräämisoikeutta vahvistava valmennus. Koulutus kestää noin tunnin, mutta sen voi suorittaa omassa tahdissa, niin monessa osassa kuin haluaa. Tätä varten koulutukseen tulee kirjautua. Kurssi on helppokäyttöinen ja suorittaminen onnistuu myös mobiililaitteilla. Verkkokoulutus löytyy osoitteesta https://etoleyksin.fi/verkkokoulutus/.
  • Lupa välittää, lupa puuttua -opas. Olympiakomitean luoman oppaan tarkoituksena on kertoa sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä liikunnassa ja urheilussa toimiville aikuisille – esimerkiksi vanhemmille, valmentajille ja ohjaajille. Tutustu oppaaseen
  • Alaikäisten kanssa työskennellessä suositeltava ulkoisen varautumisen toimenpide on rikostaustaotteen tarkistaminen. Tällä tarkoitetaan rikosrekisteriotetta, joka on tarkoitettu esitettäväksi työnantajalle, viranomaiselle, oppilaitokselle tai vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle Suomessa, kun henkilö ryhtyy toimimaan alaikäisten kanssa. Rikostaustaotteen voi tilata Oikeushallinnon asiointipalvelusta. Toimintaohje lasten kanssa työskentelevien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä
  • Lasten oikeudet urheilussa: lapsen oikeuksien turvaaminen on jokaisen urheiluseuran, valmentajan ja ohjaajan velvollisuus. Ihmisoikeusliitto muistuttaa Älä riko urheilua -kampanjassaan lasten oikeuksista urheiluharrastuksissa. Lataa pdf-esite lasten oikeuksista urheiluharrastuksissa täältä
TEkstiä ja pieniä kuvia urheiljoista, jotka mukana Älä riko urheilua -kampanjassa. Oikealla punainen pohja, vasemmalla valkoinen.

Kuvakaappaus Ihmisoikeusliiton Lapsen oikeudet urheilussa -esitteestä.


Soveltava frisbeegolf

SFL ja Soveltava Liikunta SoveLi ry kehittivät vuonna 2021 soveltavaa frisbeegolfia Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella, joka oli tarkoitettu liikunnan kansalaistoiminnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämishankkeisiin. Hankkeessa laadittiin koulutusohjelma ja valmiita malleja seurojen käyttöön soveltavan frisbeegolfin tarjoamiseksi jäsenilleen ja soveltavan liikunnan kohderyhmille. Tämän avulla seurat voivat toteuttaa omaa ja liiton visiota yhdenvertaisuudesta. 

Osana hanketta luotiin ohjaajan opas soveltavaan frisbeegolfiin. 

Tutustu Soveltavan frisbeegolfin oppaaseen.


Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi

Maksuttomalla Vastuullisen valmentajan verkkokurssilla tutustutaan vastuulliseen ja hyvään valmentamiseen sekä opitaan fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä.

Kurssi on tarkoitettu kaikille urheilun ja liikunnan parissa toimiville ohjaajille ja valmentajille ja sen kesto on noin 1-1,5h. 

Tutustu Vastuullinen valmentaja -verkkokurssiin.


Syrjinnästä vapaa alue -kampanja

Syrjinnästä vapaa alue -merkillä kerrotaan, että organisaatiossa halutaan suhtautua syrjintään ja yhdenvertaisuuteen vakavasti. Merkki on vain pieni ele, mutta se voi auttaa syrjintään liittyvien kysymysten esille nostamisessa.

Haastamme seurat liittymään mukaan Syrjinnästä vapaa alue -kampanjaan!