Kurinpitosäännöt

Suomen frisbeegolfliitto ry:n kurinpitosäännöt

Hyväksytty liiton kokouksessa 29.3.2023. Päivitetty liiton kokouksessa 29.4.2024.

1 § Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt

Suomen frisbeegolfliiton (jäljempänä SFL) kurinpitomääräysten alaisia ovat:

 • liiton jäsenseurat
 • kilpailunjärjestäjän lisenssin omaavat tahot
 • jäsenseurojen jäsenet
 • jäsenseurojen hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten jäsenet, toimihenkilöt ja urheilijan tukihenkilöt
 • ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä määräyksiä tai ovat lunastaneet liiton kilpailulisenssin
 • voimassa olevan antidopingsäännöstön alaiset henkilöt ja yhteisöt

SFL:n kurinpitoprosessi on eroteltu kahteen osaan seuraavasti:

 • Suomessa järjestettävissä, lajin kansainvälisen kattojärjestön Professional Disc Golf Associationin (jäljempänä: PDGA) alaiseksi sanktioidun kilpailun aikana tapahtuvat kurinpitoasiat etenevät PDGA:n kurinpitoprosessin mukaisesti.
 • Muussa toiminnassa ilmenevät kurinpitomääräysten alaisia tahoja koskevat tapaukset etenevät liiton kurinpitoprosessin kautta. Liiton kurinpitoprosessissa kurinpitotapaukset käsittelee liiton kokouksen valitsema kurinpitolautakunta. Vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat tapaukset käsitellään urheiluyhteisön yhteisessä kurinpitolautakunnassa.

2 § Kurinpitolautakunta

Liiton kokous nimittää kurinpitoprosessia varten kurinpitolautakunnan. Kurinpitolautakunta on taho, jonka tehtävänä on antaa liiton hallitukselle esitys toiminnassa ilmenevissä kurinpitotapauksissa jäljempänä näissä säännöissä määritellyissä tapauksissa.
Lautakunnassa on puheenjohtaja sekä kaksi varsinaista jäsentä. Lautakunnassa voi olla kaksi varajäsentä. Vähintään yksi lautakunnan jäsenistä on suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon. Lautakunta on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi jäsentä ovat läsnä. Lautakunnan jäseneltä edellytetään perehtyneisyyttä frisbeegolfin sääntöihin. Lautakunnan toimikausi on kaksi vuotta.

Lautakunnan tehtävä on valmistella liiton hallitukselle perusteltu esitys kurinpitopäätöksestä. Liiton hallitus ratkaisee kurinpitotapaukset kurinpitolautakunnan esitysten perusteella. Jos kurinpitolautakunta ei ole päätösvaltainen tai on muuten estynyt tekemään päätöksen, hallitus ratkaisee kurinpitotapaukset ilman kurinpitolautakunnan esitystä. Lautakunta vastaa osapuolten
kuulemisesta kurinpitoprosessin mukaisesti ja hankkii asiassa tarvittavat selvitykset. Kurinpitolautakunnan esteellisyyteen sovelletaan mitä oikeudenkäymiskaaren 13 luvussa on sovellettu esteellisyydestä.

3 § Rikkomuksen laatu

Rangaista voidaan sitä

 1. joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla annetaan, tai Olympiakomitean urheilun reilun pelin periaatteita;
 2. joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liiton hallitusta tai niiden asettamia elimiä;
 3. joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti;
 4. joka kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu kilpailunjohtajiston fyysiseen koskemattomuuteen tai syyllistyy kilpailunjohtajiston uhkaamiseen;
 5. joka syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaiseen dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella tai ei noudata antidopingsäännöstössä määrättyjä urheilijan tukihenkilön velvollisuuksia tai joka käyttäytyy epäasiallisesti dopingtestihenkilöstöä kohtaan tai kieltäytyy yhteistyöstä dopingtestihenkilöstön kanssa;
 6. seuraa, jonka joukkue kuuluu Suomen antidopingtoimikunnan testauspooliin, jos seura ei ilmoita olinpaikkatietojaan;
 7. joka syyllistyy liiton tai seuran etua vahingoittavaan toimintaan tai;
 8. joka urheilee, yrittää urheilla tai ehdottaa urheilemista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan kilpailutapahtumia tai laiminlyö tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle tai seuralle, tai joka urheilutoimijana (urheilijat, valmentajat, huoltajat, seurajohtoon kuuluvat henkilöt, seuran lääkintähenkilöstö, joukkueen jäsenet, tuomaristo) jakaa sisäpiiritietoa ulkopuolisille. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan tietoa, joka ei ole seuran/joukkueen ulkopuolisten tiedossa. Tällaista tietoa on esimerkiksi julkistamattomat kokoonpanotiedot, urheilijoiden terveydentilat ja kilpailutaktiikat.
 9. joka lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan (pelaaja tai toimitsija);
 10. joka syyllistyy kilpailussa tai sen ulkopuolella rasistiseen käytökseen tai laiminlyö liiton sääntöihin ja määräyksiin perustuvan velvollisuuden puuttua tällaiseen käytökseen;
 11. joka syyllistyy epäasialliseen käytökseen kuten häirintään tai syrjintään tai;
 12. jota jokin muu valtakunnallinen urheilujärjestö on rangaissut vähintään kuuden (6) kuukauden peli-, kilpailu- tai toimitsijakiellolla, voidaan rangaista näiden sääntöjen perusteella, mikäli rangaistu teko täyttää edellä jonkin a)- i) kohtien tunnusmerkistön.

Tämän pykälän d), g), h) ja i) kohdissa mainitut rikkomukset on aina katsottava vakaviksi.

4 § Rangaistuslajit

4.1 § Sanktioidut kilpailut

Rangaistukset perustuvat PDGA:n kurinpitoprosessiin.

4.2 § Muu toiminta

Muussa toiminnassa ilmenevissä kurinpitotapauksissa rangaistuslajeja ovat

Luonnolliselle henkilölle:

 • varoitus
 • sakko
 • kilpailukohtainen, määräaikainen tai väliaikainen kilpailu- tai toimitsijakielto

Yhteisölle tai yrityksille:

 • varoitus
 • sakko
 • kilpailukohtainen, määräaikainen tai väliaikainen kilpailu- tai toimitsijakielto

Sakko on maksettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista uhalla, että sakotettu voidaan sulkea kilpailutoiminnasta.
Kilpailu- tai toimitsijakielto on voimassa kaikissa liiton alaisissa kilpailuissa. Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia virallisiin kilpailuihin liittyvissä tehtävissä, joihin lasketaan myös pelaaminen tai kilpaileminen.

Eri rangaistuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti.

5 § Rankaisuoikeus

5.1 § Sanktioidut kilpailut

Rangaistusvalta on PDGA:n kurinpitomenettelyissä mainituilla tahoilla.

5.2 § Muu toiminta

Sanktioitujen kilpailuiden ulkopuolella rankaisuvaltaa käyttävä elin näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa on liiton hallitus.

Suomen frisbeegolfliitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. Vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat tapaukset kuuluvat eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan.

6 § Ilmoitus rikkomuksesta

6.1 § Sanktioidut kilpailut

PDGA:n alaisissa sanktioiduissa kilpailuissa tapahtuneet kurinpitotapaukset on raportoitava PDGA:n kurinpitoprosessin mukaisesti. Raportointi tapahtuu käyttäen PDGA:n Disciplinary Action Form -lomaketta. Suomessa kilpailuissa tapahtuvat ongelmatilanteet on lähetettävä ensin SFL:n hallitukselle. Mikäli raportoidun tapahtuman katsotaan vaativan käsittelyn, se ohjataan liitosta tietoineen edelleen PDGA Europen kurinpitokomitealle tai mikäli PDGA Europen kurinpitokomitea ei ole järjestäytynyt, suoraan PDGA:n kurinpitokomitealle. Mikäli liitto päättäisi olla ohjaamatta kurinpitoasiaa eteenpäin, yksittäinen jäsen voi toimittaa PDGA Europen/PDGA:n kurinpitokomitealle lomakkeen vähintään kymmenen nykyisen PDGA-jäsenen allekirjoituksella.

Komitean tehtyä päätöksensä, se ohjaa päätöksen sekä ehdotuksensa kurinpitotoimista PDGA:n hallitukselle. PDGA:n hallitus antaa kurinpitotuomiot.

6.2 § Muu toiminta

Kenellä tahansa on oikeus tehdä tarkoin yksilöity ilmoitus muussa toiminnassa tai muussa urheiluun liittyvässä tilanteessa tapahtuneesta rikkomuksesta liiton kurinpitolautakunnalle. Ilmoituksen tulee olla kirjallinen ja se tulee toimittaa liiton kurinpitolautakunnan puheenjohtajalle 14 vuorokauden kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi. Painavista syistä voidaan ottaa käsittelyyn myös liiton kurinpitolautakunnan tietoon tulleet rikkomukset, joista ei ole tehty raporttia tai ilmoitusta. Tällaisia voisi olla muun muassa mediassa esille tulleet tapaukset kuten kilpailumanipulointi, doping ja vastaava.

Urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan käsittelyyn tuleva asia voi tulla vireille joko asianomistajan tai muun tahon ilmoituksella suoraan Suomen urheilun eettiselle keskukselle (jatkossa SUEK) tai SUEKin oman tutkinnan perusteella ilman ilmoitustakin.

7 § Asianosaisen kuuleminen

7.1. § Sanktioidut kilpailut

Asianosaisten kuuleminen järjestetään PDGA:n kurinpitoprosessin mukaisesti.

7.2 § Muu liiton alainen toiminta

Kurinpitoasiassa tulee pyytää selvitykset niiltä tahoilta, joilta voidaan katsoa saatavan asian ratkaisemisen kannalta merkityksellistä aineistoa.
Sen jälkeen, kun tapahtuneesta on saatu riittävä selvitys, kurinpitomenettelyn kohteena olevalle taholle on varattava tilaisuus antaa vastineensa asiassa.

Kirjallinen vastine on toimitettava liiton kurinpitolautakunnalle viikon kuluessa vastinepyynnöstä sillä uhalla, että asia voidaan ratkaista ilman sitä. Vastine tulee tehdä sähköpostilla. Vastine voidaan pyytää asianomaisen seuran välityksellä.

Kurinpitolautakunta voi määrätä vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta epäillyn väliaikaiseen kilpailu- tai toimitsijakieltoon, kunnes asia on käsitelty.

Kurinpitolautakunta voi harkintansa mukaan hankkia lisäselvityksiä tai kutsua asianosaisen henkilökohtaisesti kuultavaksi.

Vastinepyynnön yhteydessä toimitetut raportit ja muut selvitykset on tarkoitettu ainoastaan asianosaisten tiedoksi.

8 § Päätös rangaistuksesta

8.1 § Sanktioidut kilpailut

Päätökset tehdään PDGA:n kurinpitoprosessin mukaisesti.

8.2 § Muu liiton alainen toiminta

Asiasta on lähetettävä asianosaiselle tai hänen seuralleen perusteltu kirjallinen päätös todisteellisesti kolmen (3) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi välittömästi rangaistulle tai hänen seuralleen sähköpostilla. Seuraa tai niiden elimiä tai jäseniä koskeva päätös on toimitettava asianosaiselle liittoon ilmoitetulla osoitteella tai asianomaisen elimen puheenjohtajalle tai sihteerille.

Päätökseen on liitettävä valitusosoitus.

Päätös voidaan lisäksi ilmoittaa suullisesti asianosaiselle tai hänen seuransa edustajalle.

Päätös on julkaistava, ellei erityisen painavista syistä muuta johdu.

9 § Valitusoikeus

9.1 § Sanktioidut kilpailut

Valitusoikeus on voimassa PDGA:n kurinpitoprosessin mukaisesti.

9.2 § Muu liiton alainen toiminta

Rangaistulla on oikeus valittaa liiton hallituksen päätöksestä urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin.

10 § Rangaistusluettelo

10.1 § Sanktioidut kilpailut

PDGA ylläpitää listaa asettamistaan rangaistuksista.

10.2 § Muu liiton alainen toiminta

Liitto pitää yllä luetteloa muussa liiton toiminnassa ilmenevistä rikkomusilmoituksista, rangaistuksista ja valituksista sekä niiden aiheuttamista toimenpiteistä.

11 § Rangaistuksen täytäntöönpano

11.1 § Sanktioidut kilpailut

Rangaistus pannaan täytäntöön PDGA:n kurinpitoprosessin mukaisesti.

11.2 § Muu liiton alainen toiminta

Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitettaisiinkin urheilun oikeusturvalautakunnalle. Liiton hallitus voi kuitenkin määrätä rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi valituksen käsittelyn ajaksi.

12 § Rangaistuksen raukeaminen

12.1 § Sanktioidut kilpailut

Rangaistuksen raukeaminen voi tapahtua PDGA:n kurinpitoprosessin mukaisesti.

12.2 § Muu liiton alainen toiminta

Hallitus voi erityisen painavista syistä määrätä rangaistuksen raukeamaan, jos kilpailu- tai
toimitsijakieltoon määräämisestä on kulunut vähintään kaksi (2) vuotta.

13 § Menettelyn luottamuksellisuus

Asian käsittely ja sen yhteydessä esitetyt asiakirjat ovat salassapidettäviä. Liiton hallituksen
antama kurinpitopäätös on julkinen 8 § mukaisesti.