Vastuullisuus

Suomen frisbeegolfliitto ry ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai epäasiallista kohtelua jäsenseuroissaan tai omissa tapahtumissaan. Jokaiselle tulee turvata turvallinen ympäristö harrastaa ja toimia lajin parissa.

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus, syrjinnän ehkäisy ja kaikkien tasavertainen huomioon ottaminen ovat frisbeegolfyhteisössä toimimisen perusperiaatteita.
Lisätietoja liiton yhdenvertaisuustyöstä, vinkkejä seuroille sekä tietoa tuen ja keskusteluavun saamiseen häirintätapauksissa.


Frisbeegolfpalvelun turvallisuus

Frisbeegolf on kuluttajapalvelu, jonka turvallisuuteen sovelletaan kuluttajaturvallisuuslakia (920/2011). Laissa on säädetty velvollisuuksista, jotka koskevat rata-alueiden omistajia, ratojen suunnittelijoita, rakentajia sekä ylläpitäjiä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo kuluttajapalvelujen turvallisuutta.

SFL yhdessä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukesin sekä Spin18 kanssa laati frisbeegolfpalvelun turvallisuusohjeistuksen 2021.

Frisbeegolfpalvelun turvallisuus
Frisbeegolftjänstens säkerhet

 


Antidoping

Antidopingohjelma

Tutustu liiton antidopingohjelmaan.

Puhtaasti paras-verkkokoulutus

Suomen frisbeegolfliitto suosittelee kaikille frisbeegolfin parissa toimiville henkilöille Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suorittamista.

Mikä on Puhtaasti paras-verkkokoulutus?

“Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu Maailman antidopingsäännöstöön, joka tuli voimaan 1.1.2021.”

-Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK)

Mitä koulutus sisältää?

“Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen sisältö on jaettu kuuteen aihealueeseen, joissa on tietoa antidopingasioista Maailman antidopingsäännöstön ja Kansainvälisen koulutusstandardin sisältövaatimukset huomioiden.

Verkkokoulutus sisältää seuraavat aihealueet:

 • Antidopingsäännöstöt
 • Dopingrikkomukset
 • Dopingin seuraukset
 • Kielletyt aineet ja menetelmät
 • Erivapaudet
 • Ravintolisät
 • Dopingvalvonta
 • Puhtaan urheilun periaatteet ja arvot.

Verkkokoulutuksessa on myös videoita sekä harjoitus- ja pohdintatehtäviä.”

-Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK)

Miten koulutus suoritetaan?

“Koulutuksen suorittamiseen kuluu noin 35 minuuttia. Koulutusta ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat ohjelmaan. Kurssin suorittamiseksi tulee loppukoe tehdä hyväksytysti. Hyväksytyn suorituksen päätteeksi saa diplomin, jonka avulla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen. Verkkokoulutuksen voi tehdä myös mobiililaitteilla. Verkkokoulutuksen suorittamisen jälkeen aiheisiin pääsee palaamaan uudelleen vapaassa järjestyksessä. Puhtaasti paras -verkkokoulutus on mahdollista tehdä myös ruotsiksi tai englanniksi.”

-Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK)

Mitä koulutuksen jälkeen?

Verkkokoulutuksen suoritus on voimassa kaksi vuotta. Vuoden 2021 alussa edellisen Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suoritukset nollaantuivat uuden säännöstön tullessa voimaan. Urheilutoimijoita kannustetaan ottamaan kuva suoritetusta diplomista ja jakamaan kuvan sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #puhtaastiparas. Tällä tavoin urheilija osoittaa seuraajilleen urheilevansa reilun pelin arvojen mukaisesti.

-Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK)

KAMU-lääkehaku

KAMU-lääkehaku on urheilijoille tarkoitettu työkalu erilaisten lääkevalmisteiden tarkistamista varten.
Suomen frisbeegolfliitto suosittelee lääkehakuun tutustumista ja sen käyttämistä.

Lääkkeiden dopingluokitukset

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n KAMU -lääkehaku pohjautuu Maailman antidopingtoimisto WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon 2021, jonka mukaan lääkeaineet on luokiteltu kielletyiksi, ehdoin kielletyiksi ja sallituiksi. Jotkut kansainväliset lajiliitot ovat kieltäneet omissa säännöissään WADAn luettelon lisäksi myös muita lääkeaineita. Nämä lajiliittojen omissa säännöissään mahdollisesti kieltämät lääkeaineet eivät ole mukana KAMU -lääkehaun luokitteluissa.

KAMU -lääkehaussa voi tarkistaa vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita. Mikäli haettua lääkevalmistetta ei löydy, käyttäjän tulee olla yhteydessä SUEKiin.”

-Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK)

KAMU-lääkehakuun voit tutustua täällä.

KAMU on myös ladattavissa puhelimeen sovelluksena.

Hyödyllisiä linkkejä

SUEKin antidopingohje urheilijoille

Kielletyt aineet ja menetelmät

 • Urheilija on aina itse vastuussa käyttämistään aineista, eikä tietämättömyys saa olla syy dopingrikkomukseen. SUEKin sivuilta löytyy luettelot urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä.
 • Kamu-lääkeainehaku

Dopingvalvonta – Ohjeet kilpailunjärjestäjälle

 • Dopingtestit tehdään kilpailuissa pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta. Isojen kilpailuiden järjestäjän tulee olla varautunut dopingvalvontaan esimerkiksi dopingtesteihin soveltuvalla pienellä tilalla.

ILMO-palvelu

Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta tai muuta eettistä rikkomusta urheilussa. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille. ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta.

Antidopingista dopingiin – Selvitys Maailman antidopingsäännöstön muutosten vaikutuksista kansalliseen dopingvalvontaan 5/2021

Selvitys läpikäy Suomen kansallisen antidopingtoiminnan kehittymistä 2000-luvun alusta tähän päivään. Maailman antidopingsäännöstö on ohjannut vuosien varrella kansallista dopingvalvontaa haluttuun suuntaan: dopinvalvonta on kehittynyt uudelle tasolle reaktiivisesta työstä proaktiiviseen toimintaan.

WADA:n urheilijan oikeudet -asiakirja.


Ympäristöohjelma 2022

Suomen frisbeegofliitto rakentaa syksyllä 2021 ympäristöohjelman ja tavoittelee Ekokompassi-sertifiointia vuonna 2022.

Lokakuussa 2021 suoritettiin ympäristöasidoiden alkukartoitus yhdessä Ekokompassin kanssa ja tunnistettiin tällä hetkellä tärkeimmät ympäristöpuutteet ja -onnistumiset sekä pisteytettiin erilaisten toimien vaikuttavuus sekä mahdollisuudet parantaa. Näiden pohjalta rakennetaan toimenpidesuunnitelmaa ja tavoitteita sekä mittareita vuodelle 2022.

 

Ympäristöohjelman tärkeimmät painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet ja vaikuttavuusarviot vuodelle 2022

 1. Viestintä

Tavoite: Seurojen, harrastajien, liiton henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden ympäristötietoisuuden lisääminen; some-viestintä, kyselyt, sopimukset, ohjeet.

Toimenpiteet: Tiedotetaan kaikkia liiton seuroja ja seurojen jäseniä liiton ympäristöohjelmasta. Keskustellaan kentän kanssa ympäristövaikutuksista, käytössä jo olevista ja suunnitelluista ympäristötoimista. Pyritään ottamaan huomioon koko toiminta seurojen harjoitustoiminnasta kilpailutoimintaan sekä ratojen rakentamisesta ylläpitoon. Kerätään parhaita käytäntöjä ratojen kulumisen ehkäisyyn, kuten maanpinnan eroosioon ja puuston suojaamiseen.

Kilpailutoiminnassa edellytetään korkean tason huippu-urheilukisoilta ympäristötoimia ja kirjataan ne kilpailujen vaatimusmäärittelyihin. Näihin kuuluvat logistiikka, liikkuminen, jätteiden lajittelu ja materiaalihankinnat. Matalamman tason kilpaurheilussa sekä seurojen paikallistoiminnassa samoja toimia suositellaan.

Luodaan ja tarjotaan vaikutusmahdollisuuksia seuroille ja yksittäisille harrastajille. Käynnistetään ympäristökampanjoita ja palkitaan ympäristötyöstä. Toteutetaan puidenistutuskampanja seurojen kanssa vuonna 2022.

Vaikuttavuusarvio: Valtavilla harrastusmäärillä ratojen käytöllä on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Liitto ja seurat eivät voi kaikkeen täysin vaikuttaa, koska suurin osa harrastaa järjestäytyneen toiminnan ulkopuolella omatoimisesti, mutta viestinnällä ja hyvällä suunnittelulla vaikutusmahdollisuudet ovat erinomaiset.

 1. Vaikuttaminen

Tavoite: Yhteistyökumppanuuksien ympäristöasiat, yhteistyö ympäristöjärjestöjen kanssa, vaikuttaminen päättäjiin ja muihin tahoihin.

Toimenpiteet: Otetaan ympäristöasiat huomioon liiton yhteistyökuvioissa ja kannustetaan niiden huomioimiseen myös kaikkien seurojen kumppanuuksissa. Otetaan ympäristöasiat esille entistä paremmin ratasuunnittelua tekevien yritysten kanssa, ratoja rakennuttavien kuntien kanssa ja ratoja ylläpitävien seurojen kanssa.

Tiedotetaan TUKESn kanssa tehdystä frisbeegolfpalvelun turvallisuus -ohjeistuksesta yhdessä ympäristöasioiden kanssa kunnille ja selvitetään vastaavien ohjeistusten tekemistä ympäristöjärjestöjen kanssa. Esimerkiksi frisbeegolfratojen ekosysteemipalveluista, kuten positiivisista ja negatiivisista merkityksistä keto- ja niittybiotooppien kasvistolle ja eläimistölle.

Otetaan ympäristöseikat huomioon materiaalihankinnoissa maajoukkuetoiminnassa ja nostetaan nämä maajoukkueen viestintään ja sitä kautta näkyvään arvojen viestintään ja vaikutetaan siten asenteisiin.

Tämä linkittyy vahvasti ensimmäiseen tavoitteeseen eli viestintään liiton sisällä ja ulkoisesti.

Vaikuttavuusarviointi: Suomen frisbeegolfliitolla on jäsenseuroja 120 kunnassa ja frisbeegolfratoja 300 kunnassa, joten vaikuttamismahdollisuudet ovat suuret paitsi liikkujiin, myös kuntiin esimerkiksi liikuntapaikkarakentamisen suhteen.

 1. Logistiikka ja liikkuminen

Tavoite: Otetaan liikkuminen huomioon kilpailuissa ja tapahtumissa: saavutettavuus julkisella tai kevyellä liikenteellä, tiedon tarjoaminen, ohjauskeinot. Lisätään liikkumisen edellytykset kilpailutoiminnan ympäristötoimintaan hakuvaiheesta lähtien.

Toimenpiteet: Lisätään liikkuminen ja logistiikka suurkilpailujen vaatimusmäärittelyihin. Edellytetään SM-tason kilpailujen järjestäjiltä suunnitelmaa ja ohjeistusta saapumiseen julkisilla ja kevyellä liikenteellä. Käytetään tätä yhtenä valintakriteerinä. Tuodaan sama alemmille kilpailutasoille suosituksena.

Laaditaan esimerkkejä ja malleja seuroille vähäpäästöisen liikkumisen tukemiseen. Näytetään esimerkkiä liiton omissa toimissa, kuten henkilöstön liikkumisessa, maajoukkueen matkustamisessa, vuosittaisten Liitopäivien järjestämisessä, kilpailukalenterin suunnittelussa jne.

Vaikuttavuusarviointi: kilpailut kasvavat vuosi vuodelta ja nyt suuremmissa kisoissa voi olla jo tuhansia katsojia, joten liikkumisen suunnittelu, liikenteen ohjaus ja kannustaminen vähäpäästöiseen liikkumiseen on vaikuttavaa.

Liiton henkilöstö työskentelee etänä kotitoimistoilta ja käytännössä kaikki kokoukset pidetään myös etänä, joten ydintoimintojen osalta liikkuminen on jo viety minimiin, mutta kilpailutoiminnan osalta vaikuttavuus on merkittävää.

 


Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma 2020-2024

Suomen frisbeegolfliitto on Olympiakomitean varsinainen jäsen. Urheiluyhteisö on rakentanut ensimmäistä kertaa yhteisen vastuullisuusohjelman vuosille 2020-2024. Ohjelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä lajiliittojen kanssa.