Vastuullisuus

Toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa. Urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia. Yksikään ei koe kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme. Toimimme kestävästi myös tulevia sukupolvia kohtaan. Urheilemme reilusti ja puhtaasti.

Sivun sisällys

Frisbeegolfaajan etiketti

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma

Frisbeegolfaajan etiketti

Frisbeegolfaajan etiketti -juliste

Disc golfer’s code

Lue lisää etiketistä sivuiltamme

 


Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma

Suomen frisbeegolfliitto on sitoutunut Suomen olympiakomitean ja koko urheiluyhteisön Urheillaan ihmisiksi -vastuullisuusohjelmaan (2020-2024).


Frisbeegolfpalvelun turvallisuus

Frisbeegolf on kuluttajapalvelu, jonka turvallisuuteen sovelletaan kuluttajaturvallisuuslakia (920/2011). Laissa on säädetty velvollisuuksista, jotka koskevat rata-alueiden omistajia, ratojen suunnittelijoita, rakentajia sekä ylläpitäjiä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo kuluttajapalvelujen turvallisuutta.

SFL yhdessä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukesin sekä Spin18 kanssa laati frisbeegolfpalvelun turvallisuusohjeistuksen 2021.

Frisbeegolfpalvelun turvallisuus
Frisbeegolftjänstens säkerhet


Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Yhdenvertaisuus, syrjinnän ehkäisy ja kaikkien tasavertainen huomioon ottaminen ovat frisbeegolfyhteisössä toimimisen perusperiaatteita.

Lue lisää aiheista yhdenvertaisuus-sivuillamme:

Väestöliitto ja SUEK ovat julkaisseet Turvallisen seuran tarkistuslistan, jonka avulla jokainen urheiluseura voi tarkastella ja kehittää omia toimintamallejaan. SFL kannustaa jokaista frisbeegolfseuraa hyödyntämään tarkistuslistaa epäasiallisen käytöksen ja häirinnän ennaltaehkäisemiseksi. 

Turvallisen seuran tarkistuslista

Väestöliiton Et ole yksin -palveluun on avautunut kaikille avoin ja ilmainen verkkokoulutus epäasiallisen käytöksen ja häirinnän ennaltaehkäisystä ja siihen puuttumisesta. Koulutus on suunnattu erityisesti kaikille seuratoiminnassa mukana oleville.

Verkkokurssilla käydään läpi aiheita kuten henkinen ja fyysinen väkivalta ja kiusaaminen, seksuaalinen häirintä, seksuaalirikos, lastensuojelu ja itsemääräämisoikeutta vahvistava valmennus. Koulutus kestää noin tunnin, mutta sen voi suorittaa omassa tahdissa, niin monessa osassa kuin haluaa. Tätä varten koulutukseen tulee kirjautua. Kurssi on helppokäyttöinen ja suorittaminen onnistuu myös mobiililaitteilla.

Verkkokoulutus löytyy osoitteesta https://etoleyksin.fi/verkkokoulutus/.

Yhdenvertaisuusohjelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2022

Tavoite 1: Yhdenvertaisuus ja syrjinnän ehkäisy osaksi liiton ja seurojen toimintakulttuuria

Tärkeimmät toimenpiteet: Yhdenvertaisuudesta ja epäasiallisen käytöksen ehkäisystä viestitään aktiivisesti ja monikanavaisesti. Seuroille ja pelaajille on esillä selkeitä toimenpiteitä epäasiallisen käytöksen ehkäisyyn ja yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä valitusten tekemiseen ja käsittelyyn. Osallistutetaan jäsenseuroja mukaan syrjinnän vastaisiin kampanjoihin ja tuodaan sanomaa näkyvästi esille esimerkiksi sosiaalisen median ja konkreettisten materiaalien avulla.

Kannustetaan seuroja puhumaan asiasta ja ottamaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat esille omassa toiminnassaan. Vuoden 2021 kyselyn perusteella tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat hyvin SFL:n seuroissa mutta syrjinnästä puhutaan seuroissa liian vähän.

Liitto osallistuu urheiluperheen sekä yhteiskunnan keskusteluun syrjintäaiheista ja pitää teemaa esillä toiminnassaan. Kaikkiin epäkohtiin puututaan nopeasti, kuten tehtiin vuonna 2021 naispelaajiin kohdistuneiden syrjintätapausten kohdalla.

Osallistutaan kaikkiin Olympiakomitean kampanjoihin, kuten #pukukoppipuhe-kampanjaan.

Liitto levittää tietoisuutta Et ole yksin- ja ILMO-palveluista. Seuroja ja pelaajia osallistutetaan mukaan aiheeseen liittyviin kampanjoihin. Liitto levittää tietoisuutta esimerkiksi häirinnän ehkäisyyn liittyvistä koulutuksista sekä järjestää koulutusta itse. Seurojen yhdenvertaisuushankkeita tuetaan.

Tavoite 2: Frisbeegolfin harrastaminen ja tieto esteettömästi saataville

Tärkeimmät toimenpiteet: Liitto hakee Paraolympiakomitean jäsenyyttä ja jatkaa jo aiemmin alkanutta yhteistyötä esteettömien ratojen rakentamisen ja luokittelun osalta. Vuonna 2021 avattiin Pajuniittyyn ensimmäinen yhteistyössä tehty esteetön rata ja tätä työtä jatketaan.

Vuonna 2021 yhdessä SoveLin kanssa laadittuja soveltavan frisbeegolfin ohjeita otetaan käytännön työhön seuroissa ja liiton tapahtumissa. Uusien kurssien suunnittelussa huomioidaan soveltavan liikunnan kohderyhmät. Sisällytetään yhdenvertaisuus ja turvallisen ilmapiirin luominen osaksi ohjaajakoulutuksia ja kurssisisältöjä.

Otetaan käyttöön uusia esteettömyystoimenpiteitä myös liiton informaation julkaisussa. Kiinnitetään esimerkiksi huomiota näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden tiedontarpeeseen. Lisätään myös ruotsin- ja englanninkielisen materiaalin tuotantoa.

Tavoite 3: Yhdenvertaisuustyötä arvioidaan ja kehitetään systemaattisesti, ja ylläpidetään ja luodaan yhdenvertaisuustyötä tukevia rakenteita.

Tärkeimmät toimenpiteet: Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan kriittisesti. Liitto toteuttaa säännöllisesti yhdenvertaisuuskartoituksen, edellinen vuonna 2021. Vuonna 2022 toimenpiteitä arvioidaan ja päivitetään kyselyn tulosten perusteella yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman päivityksen yhteydessä.

Liitossa vuodesta 2015 aktiivisesti toimineen Naisjaoston toiminnan tukemista jatketaan ja jäsenhankintakampanjoissa panostetaan etenkin tyttö- ja naisharrastajiin.


Ympäristö

SFL tunnistaa vastuunsa ympäristöstä. Luontoliikuntalajina frisbeegolf on täysin riippuvainen ympäristön ja luonnon palveluista ja siksi kaiken toimintamme pitää olla kestävää ja vastuullista.

Liikutamme päivittäin tuhansittain harrastajia, kilpailijoita, katsojia ja muita liikkujia radoilla. KIHUN vuoden 2018 aikuisväestön liikunnan tutkimuksen mukaan frisbeegolfissa harrastuspisteen keskimääräinen etäisyys kotoa on vain 3,7 kilometriä ja 47 % frisbeegolfia harrastavista kulkee tutkimuksen mukaan harrastuspaikalle aktiivisella kulkutavalla kävellen tai pyöräillen.

Tämän jälkeen lajin harrastusmäärät ovat kasvaneet valtavasti, millä on merkittäviä vaikutuksia ratojen eroosioon, kasveihin, eläimiin ja muuhun välittömään ympäristöön. Siksi kehitämme tapoja ehkäistä ja hallita luonnon kulumista harrastuspaikoilla ja kannustamme entistä enemmän käyttämään kevyttä liikennettä ja julkista liikennettä.

Frisbeegolfilla ja liiton toiminnalla on vaikutusta myös globaaliin ilmastoon. Liiton suuret kisat ovat kasvaneet tuhansien ihmisten tapahtumiksi joissa liikkuminen sekä tapahtumien jätteet tuottavat päästöjä ja joiden pienentäminen on tärkeää. Siksi tavoitteemme on tunnistaa kasvun myötä tulleita uusia vaikutuksia paremmin, lisätä seuratoimijoiden ja harrastajien ympäristötietoisuutta ja vähentää ympäristövaikutuksiamme.

Vuonna 2021 aloitimme ympäristöosaamisemme kehittämisen Ekokompassijärjestelmään sitoutumisella. Vuonna 2022 pyrimme keräämään, jakamaan ja jalkauttamaan parhaita kestäviä käytäntöjä kilpailu- ja seuratoimintaan kaikilla tasoilla. Yhteistyökumppanien ja tavarantoimittajien valinnassa suosimme vastuullisia toimijoita joilla on todennettavia ympäristötoimia.

Ekokompassi

Suomen frisbeegolfliitto rakentaa syksyllä 2021 ympäristöohjelman ja tavoittelee Ekokompassi-sertifiointia vuonna 2022.

Lokakuussa 2021 suoritettiin ympäristöasioiden alkukartoitus yhdessä Ekokompassin kanssa ja tunnistettiin tällä hetkellä tärkeimmät ympäristöpuutteet ja -onnistumiset sekä pisteytettiin erilaisten toimien vaikuttavuus sekä mahdollisuudet parantaa. Näiden pohjalta rakennetaan toimenpidesuunnitelmaa ja tavoitteita sekä mittareita vuodelle 2022.

 

Ympäristöohjelman tärkeimmät painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet ja vaikuttavuusarviot vuodelle 2022

 1. Viestintä

Tavoite: Seurojen, harrastajien, liiton henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden ympäristötietoisuuden lisääminen; some-viestintä, kyselyt, sopimukset, ohjeet.

Toimenpiteet: Tiedotetaan kaikkia liiton seuroja ja seurojen jäseniä liiton ympäristöohjelmasta. Keskustellaan kentän kanssa ympäristövaikutuksista, käytössä jo olevista ja suunnitelluista ympäristötoimista. Lähetetään vähintään yksi seuratiedote keskittyen pelkästään ympäristöohjelmaan. 

Tehdään kauden alussa ympäristöohjelmakysely seuroille, jossa kerätään olemassa olevia parhaita käytäntöjä ratojen kulumisen ehkäisyyn, kuten maanpinnan eroosioon ja puuston suojaamiseen. Tehdään uusi kysely kauden lopussa, jolla selvitetään mitä on otettu käyttöön. 

Pyritään ottamaan huomioon koko toiminta seurojen harjoituksista kilpailutoimintaan sekä ratojen rakentamisesta ylläpitoon. Nostetaan ympäristöohjelman kohtia jokaiseen normaaliin seuratiedotteeseen ensi vuoden aikana.

Kilpailutoiminnassa edellytetään korkean tason huippu-urheilukisoilta ympäristötoimia ja kirjataan ne kilpailujen vaatimusmäärittelyihin. Näihin kuuluvat logistiikka, liikkuminen, jätteiden lajittelu ja materiaalihankinnat. Matalamman tason kilpaurheilussa sekä seurojen paikallistoiminnassa samoja toimia suositellaan.

Luodaan ja tarjotaan vaikutusmahdollisuuksia seuroille ja yksittäisille harrastajille. Käynnistetään ympäristökampanjoita ja palkitaan ympäristötyöstä. Toteutetaan puidenistutuskampanja seurojen kanssa vuonna 2022.

Vaikuttavuusarvio: Valtavilla harrastusmäärillä ratojen käytöllä on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Liitto ja seurat eivät voi kaikkeen täysin vaikuttaa, koska suurin osa harrastaa järjestäytyneen toiminnan ulkopuolella omatoimisesti, mutta viestinnällä ja hyvällä suunnittelulla vaikutusmahdollisuudet ovat erinomaiset.

 1. Vaikuttaminen

Tavoite: Yhteistyökumppanuuksien ympäristöasiat, yhteistyö ympäristöjärjestöjen kanssa, vaikuttaminen päättäjiin ja muihin tahoihin. 

Toimenpiteet: Otetaan ympäristöasiat huomioon liiton yhteistyökuvioissa ja kannustetaan niiden huomioimiseen myös kaikkien seurojen kumppanuuksissa. Tehdään ympäristöarviointi liiton kaikille hankinnoille. 

Nostetaan ympäristöasiat maajoukkueen viestintään ja sitä kautta näkyvään arvojen viestintään ja vaikutetaan siten asenteisiin. Tehdään vähintään 3 ympäristöön liittyvää avausta liiton promojulkaisuissa maajoukkuetoimintaan liittyen. Kompensoidaan maajoukkueen edustusmatkojen hiilijalanjälki. 

Otetaan ympäristöasiat esille entistä paremmin ratasuunnittelua tekevien yritysten kanssa, ratoja rakennuttavien kuntien kanssa ja ratoja ylläpitävien seurojen kanssa. Julkaistaan ympäristöohje radan suunnitteluun ja ylläpitoon.

Tiedotetaan TUKESn kanssa tehdystä frisbeegolfpalvelun turvallisuus -ohjeistuksesta yhdessä ympäristöasioiden kanssa kunnille ja selvitetään vastaavien ohjeistusten tekemistä ympäristöjärjestöjen kanssa. Esimerkiksi frisbeegolfratojen ekosysteemipalveluista, kuten positiivisista ja negatiivisista merkityksistä keto- ja niittybiotooppien kasvistolle ja eläimistölle. Julkaistaan löydetyt ympäristöohjeet liiton verkkosivuilla. 

Vaikuttavuusarviointi: Suomen frisbeegolfliitolla on jäsenseuroja 120 kunnassa ja frisbeegolfratoja 300 kunnassa, joten vaikuttamismahdollisuudet ovat suuret paitsi liikkujiin, myös kuntiin esimerkiksi liikuntapaikkarakentamisen suhteen.

 1. Logistiikka ja liikkuminen

Tavoite: Otetaan liikkuminen huomioon kilpailuissa ja tapahtumissa: saavutettavuus julkisella tai kevyellä liikenteellä, tiedon tarjoaminen, ohjauskeinot. Lisätään liikkumisen edellytykset kilpailutoiminnan ympäristötoimintaan hakuvaiheesta lähtien.

Toimenpiteet: Kirjataan liikkumiseen liittyvät kentät kilpailuhakemuslomakkeeseen. Lisätään liikkuminen ja logistiikka suurkilpailujen vaatimusmäärittelyihin. Edellytetään SM-tason kilpailujen järjestäjiltä suunnitelmaa ja ohjeistusta saapumiseen julkisilla ja kevyellä liikenteellä. Käytetään tätä yhtenä valintakriteerinä. Tuodaan sama alemmille kilpailutasoille suosituksena.

Laaditaan esimerkkejä ja malleja seuroille vähäpäästöisen liikkumisen tukemiseen. Lähetetään tästäkin osiosta tiedotus seuratiedotteessa vähintään kerran vuoden 2022 aikana. 

Näytetään esimerkkiä liiton omissa toimissa, kuten henkilöstön liikkumisessa, maajoukkueen matkustamisessa, vuosittaisten Liitopäivien järjestämisessä, kilpailukalenterin suunnittelussa jne.

Vaikuttavuusarviointi: Kilpailut kasvavat vuosi vuodelta ja nyt suuremmissa kisoissa voi olla jo tuhansia katsojia, joten liikkumisen suunnittelu, liikenteen ohjaus ja kannustaminen vähäpäästöiseen liikkumiseen on vaikuttavaa.

Liiton henkilöstö työskentelee etänä kotitoimistoilta ja käytännössä kaikki kokoukset pidetään myös etänä, joten ydintoimintojen osalta liikkuminen on jo viety minimiin, mutta kilpailutoiminnan osalta vaikuttavuus on merkittävää.


Antidoping ja kilpailumanipulaation ehkäiseminen

Tutustu liiton antidopingohjelmaan.

Puhtaasti paras-verkkokoulutus

Suomen frisbeegolfliitto suosittelee kaikille frisbeegolfin parissa toimiville henkilöille Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suorittamista.

Mikä on Puhtaasti paras-verkkokoulutus?

“Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu Maailman antidopingsäännöstöön, joka tuli voimaan 1.1.2021.”

-Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK)

Mitä koulutus sisältää?

“Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen sisältö on jaettu kuuteen aihealueeseen, joissa on tietoa antidopingasioista Maailman antidopingsäännöstön ja Kansainvälisen koulutusstandardin sisältövaatimukset huomioiden.

Verkkokoulutus sisältää seuraavat aihealueet:

 • Antidopingsäännöstöt
 • Dopingrikkomukset
 • Dopingin seuraukset
 • Kielletyt aineet ja menetelmät
 • Erivapaudet
 • Ravintolisät
 • Dopingvalvonta
 • Puhtaan urheilun periaatteet ja arvot.

Verkkokoulutuksessa on myös videoita sekä harjoitus- ja pohdintatehtäviä.”

-Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK)

Miten koulutus suoritetaan?

“Koulutuksen suorittamiseen kuluu noin 35 minuuttia. Koulutusta ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat ohjelmaan. Kurssin suorittamiseksi tulee loppukoe tehdä hyväksytysti. Hyväksytyn suorituksen päätteeksi saa diplomin, jonka avulla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen. Verkkokoulutuksen voi tehdä myös mobiililaitteilla. Verkkokoulutuksen suorittamisen jälkeen aiheisiin pääsee palaamaan uudelleen vapaassa järjestyksessä. Puhtaasti paras -verkkokoulutus on mahdollista tehdä myös ruotsiksi tai englanniksi.”

-Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK)

Mitä koulutuksen jälkeen?

Verkkokoulutuksen suoritus on voimassa kaksi vuotta. Vuoden 2021 alussa edellisen Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suoritukset nollaantuivat uuden säännöstön tullessa voimaan. Urheilutoimijoita kannustetaan ottamaan kuva suoritetusta diplomista ja jakamaan kuvan sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #puhtaastiparas. Tällä tavoin urheilija osoittaa seuraajilleen urheilevansa reilun pelin arvojen mukaisesti.

-Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK)

KAMU-lääkehaku

KAMU-lääkehaku on urheilijoille tarkoitettu työkalu erilaisten lääkevalmisteiden tarkistamista varten.
Suomen frisbeegolfliitto suosittelee lääkehakuun tutustumista ja sen käyttämistä.

Lääkkeiden dopingluokitukset

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n KAMU -lääkehaku pohjautuu Maailman antidopingtoimisto WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon 2021, jonka mukaan lääkeaineet on luokiteltu kielletyiksi, ehdoin kielletyiksi ja sallituiksi. Jotkut kansainväliset lajiliitot ovat kieltäneet omissa säännöissään WADAn luettelon lisäksi myös muita lääkeaineita. Nämä lajiliittojen omissa säännöissään mahdollisesti kieltämät lääkeaineet eivät ole mukana KAMU -lääkehaun luokitteluissa.

KAMU -lääkehaussa voi tarkistaa vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita. Mikäli haettua lääkevalmistetta ei löydy, käyttäjän tulee olla yhteydessä SUEKiin.”

-Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK)

KAMU-lääkehakuun voit tutustua täällä.

KAMU on myös ladattavissa puhelimeen sovelluksena.

Hyödyllisiä linkkejä

SUEKin antidopingohje urheilijoille

Kielletyt aineet ja menetelmät

Dopingvalvonta – Ohjeet kilpailunjärjestäjälle

 • Dopingtestit tehdään kilpailuissa pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta. Isojen kilpailuiden järjestäjän tulee olla varautunut dopingvalvontaan esimerkiksi dopingtesteihin soveltuvalla pienellä tilalla.

ILMO-palvelu

Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta tai muuta eettistä rikkomusta urheilussa. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille. ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta.

Antidopingista dopingiin – Selvitys Maailman antidopingsäännöstön muutosten vaikutuksista kansalliseen dopingvalvontaan 5/2021

Selvitys läpikäy Suomen kansallisen antidopingtoiminnan kehittymistä 2000-luvun alusta tähän päivään. Maailman antidopingsäännöstö on ohjannut vuosien varrella kansallista dopingvalvontaa haluttuun suuntaan: dopingvalvonta on kehittynyt uudelle tasolle reaktiivisesta työstä proaktiiviseen toimintaan.