Ympäristö

Sisältö

SFL:n ympäristölupaus

SFL tunnistaa vastuunsa ympäristöstä. Luontoliikuntalajina frisbeegolf on täysin riippuvainen ympäristön ja luonnon palveluista ja siksi kaiken toimintamme pitää olla kestävää ja vastuullista.

Liikutamme päivittäin tuhansittain harrastajia, kilpailijoita, katsojia ja muita liikkujia radoilla. KIHUN vuoden 2018 aikuisväestön liikunnan tutkimuksen mukaan frisbeegolfissa harrastuspisteen keskimääräinen etäisyys kotoa on vain 3,7 kilometriä ja 47 % frisbeegolfia harrastavista kulkee tutkimuksen mukaan harrastuspaikalle aktiivisella kulkutavalla kävellen tai pyöräillen.

Tämän jälkeen lajin harrastusmäärät ovat kasvaneet valtavasti, millä on merkittäviä vaikutuksia ratojen eroosioon, kasveihin, eläimiin ja muuhun välittömään ympäristöön. Siksi kehitämme tapoja ehkäist ja hallita luonnon kulumista harrastuspaikoilla ja kannustamme entistä enemmän käyttämään kevyttä liikennettä ja julkista liikennettä.

Frisbeegolfilla ja liiton toiminnalla on vaikutusta myös globaaliin ilmastoon. Liiton suuret kisat ovat kasvaneet tuhansien ihmisten tapahtumiksi joissa liikkuminen sekä tapahtumien jätteet tuottavat päästöjä ja joiden pienentäminen on tärkeää. Siksi tavoitteemme on tunnistaa kasvun myötä tulleita uusia vaikutuksia paremmin, lisätä seuratoimijoiden ja harrastajien ympäristötietoisuutta ja vähentää ympäristövaikututuksiamme.

Vuosina 2021-2022 olemme aloittaneet ympäristöosaamisemme kehittämisen Ekokompassi-järjestelmään sitoutumisella. Pyrimme keräämään, jakamaan ja jalkauttamaan parhaita kestäviä käytäntöjä kilpailu- ja seuratoimintaan kaikilla tasoilla. Yhteistyökumppanien ja tavarantoimittajien valinnassa suosimme vastuullisia toimijoita joilla on todennettavia ympäristötoimia.

Ekokompassi

Suomen frisbeegolfliitto on rakentanut vuosina 2021-2022 ympäristöohjelmaansa ja tavoittelee Ekokompassi-sertifiointia vuonna 2023.

Lokakuussa 2021 suoritettiin ympäristöasioiden alkukartoitus yhdessä Ekokompassin kanssa ja tunnistettiin tällä hetkellä tärkeimmät ympäristöpuutteet ja -onnistumiset sekä pisteytettiin erilaisten toimien vaikuttavuus sekä mahdollisuudet parantaa. Näiden pohjalta rakennetaan toimenpidesuunnitelmaa ja tavoitteita sekä mittareita vuosittain.

 

Ympäristöohjelman tärkeimmät painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet ja vaikuttavuusarviot vuodelle 2024

 1. Viestintä ja ympäristötietoisuuden lisääminen

Tavoite 

Seurojen, harrastajien, liiton henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden ympäristötietoisuuden lisääminen; some-viestintä, kyselyt, sopimukset, ohjeet. 

Toimenpiteet

Tiedotetaan kaikkia liiton seuroja ja seurojen jäseniä liiton ympäristöohjelmasta. Keskustellaan kentän kanssa ympäristövaikutuksista, käytössä jo olevista ja suunnitelluista ympäristötoimista. 

Seurojen ympäristöohjelmakysely:

Tehdään kauden alussa ympäristöohjelmakysely seuroille, jossa kerätään olemassa olevia parhaita käytäntöjä ratojen kulumisen ehkäisyyn, kuten maanpinnan eroosioon ja puuston suojaamiseen. Tehdään uusi kysely kauden lopussa, jolla selvitetään mitä toimenpiteitä on otettu käyttöön. 

Lähetetään vähintään yksi seuratiedote keskittyen pelkästään ympäristöohjelmaan.  Nostetaan ympäristöohjelman kohtia jokaiseen tavalliseen seuratiedotteeseen vuoden aikana.

Vaikuttamismahdollisuudet, ympäristökampanjat:

Pyritään ottamaan huomioon koko toiminta seurojen harjoituksista kilpailutoimintaan sekä ratojen rakentamisesta ylläpitoon. Luodaan ja tarjotaan vaikutusmahdollisuuksia seuroille ja yksittäisille harrastajille. Käynnistetään ympäristökampanjoita ja palkitaan ympäristötyöstä. Selvitetään mahdollisuuksia järjestää puidenistutuskampanja seurojen kanssa.

Vaikuttavuusarviointi

Valtavilla harrastusmäärillä ratojen käytöllä on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Liitto ja seurat eivät voi kaikkeen täysin vaikuttaa, koska suurin osa harrastaa järjestäytyneen toiminnan ulkopuolella omatoimisesti, mutta viestinnällä ja hyvällä suunnittelulla vaikutusmahdollisuudet ovat erinomaiset.

 1. Vaikuttaminen ja yhteistyö

Tavoite

Yhteistyökumppanuuksien ympäristöasiat, yhteistyö ympäristöjärjestöjen kanssa, vaikuttaminen päättäjiin ja muihin tahoihin. 

Toimenpiteet

Yhteistyökumppanuudet ja hankintojen ympäristöarviointi:

Otetaan ympäristöasiat huomioon liiton yhteistyökuvioissa ja kannustetaan niiden huomioimiseen myös kaikkien seurojen kumppanuuksissa. Tehdään ympäristöarviointi liiton kaikille hankinnoille.

Ympäristöohje ratasuunnitteluun ja -ylläpitoon:

Otetaan ympäristöasiat esille entistä paremmin ratasuunnittelua tekevien yritysten kanssa, ratoja rakennuttavien kuntien kanssa ja ratoja ylläpitävien seurojen kanssa. Julkaistaan ympäristöohje radan suunnitteluun ja ylläpitoon.

Tiedotetaan Frisbeegolfpalvelun turvallisuus – ohjeistuksesta ympäristöasiat huomioiden:

Tiedotetaan TUKESn kanssa tehdystä frisbeegolfpalvelun turvallisuus -ohjeistuksesta yhdessä ympäristöasioiden kanssa kunnille ja selvitetään vastaavien ohjeistusten tekemistä ympäristöjärjestöjen kanssa. Esimerkiksi frisbeegolfratojen ekosysteemipalveluista, kuten positiivisista ja negatiivisista merkityksistä keto- ja niittybiotooppien kasvistolle ja eläimistölle. Julkaistaan löydetyt ympäristöohjeet liiton verkkosivuilla.

Ympäristöasiat maajoukkueviestinnässä:

Nostetaan ympäristöasiat maajoukkueen viestintään ja sitä kautta näkyvään arvojen viestintään ja vaikutetaan siten asenteisiin. Tehdään vähintään 3 ympäristöön liittyvää avausta liiton promojulkaisuissa maajoukkuetoimintaan liittyen.

Kilpailuiden ympäristötoimet:

Kilpailutoiminnassa edellytetään korkean tason huippu-urheilukisoilta ympäristötoimia ja kirjataan ne kilpailujen vaatimusmäärittelyihin. Näihin kuuluvat logistiikka, liikkuminen, jätteiden lajittelu ja materiaalihankinnat. Matalamman tason kilpaurheilussa sekä seurojen paikallistoiminnassa samoja toimia suositellaan.

Vaikuttavuusarviointi

Suomen frisbeegolfliitolla on jäsenseuroja 120 kunnassa ja frisbeegolfratoja 300 kunnassa, joten vaikuttamismahdollisuudet ovat suuret paitsi liikkujiin, myös kuntiin esimerkiksi liikuntapaikkarakentamisen suhteen.

 1. Logistiikka ja liikkuminen

Tavoite

Otetaan liikkuminen huomioon kilpailuissa ja tapahtumissa: saavutettavuus julkisella tai kevyellä liikenteellä, tiedon tarjoaminen ja ohjauskeinot. Lisätään liikkumisen edellytykset kilpailutoiminnan ympäristötoimintaan hakuvaiheesta lähtien.

Toimenpiteet

Kirjataan liikkumiseen liittyvät kentät kilpailuhakemuslomakkeeseen

Kirjattu.

Liikkuminen ja logistiikka kilpailuiden vaatimusmäärittelyissä ja suosituksissa:

Lisätään liikkuminen ja logistiikka suurkilpailujen vaatimusmäärittelyihin. Edellytetään SM-tason kilpailujen järjestäjiltä suunnitelmaa ja ohjeistusta saapumiseen julkisilla ja kevyellä liikenteellä. Käytetään tätä yhtenä valintakriteerinä. Tuodaan sama alemmille kilpailutasoille suosituksena.

Esimerkit ja mallit seuroille:

Laaditaan esimerkkejä ja malleja seuroille vähäpäästöisen liikkumisen tukemiseen. Lähetetään tästäkin osiosta tiedotus seuratiedotteessa vähintään kerran vuoden 2023 aikana.

Esimerkin näyttäminen liiton omissa toimissa:

Näytetään esimerkkiä liiton omissa toimissa, kuten henkilöstön liikkumisessa, maajoukkueen matkustamisessa, vuosittaisten Liitopäivien järjestämisessä ja kilpailukalenterin suunnittelussa.

Vaikuttavuusarviointi

Frisbeegolfkilpailut kasvavat vuosi vuodelta ja suurimmissa kilpailutapahtumissa voi olla paikan päällä jo tuhansia katsojia, joten liikkumisen suunnittelu, liikenteen ohjaus ja kannustaminen vähäpäästöiseen liikkumiseen on vaikuttavaa.

Liiton henkilöstö työskentelee etänä kotitoimistoilta ja käytännössä kaikki kokoukset pidetään myös etänä, joten ydintoimintojen osalta liikkuminen on jo viety minimiin, mutta kilpailutoiminnan osalta vaikuttavuus on merkittävää.

Vinkkejä harrastajille ja seuroille ympäristövaikutusten vähentämiseen

“Maamme luontoympäristö on kautta aikojen ollut suomalaisten merkittävin liikuntapaikka. Toimimalla vastuullisesti luonnossa kannamme vastuumme siitä, että myös tulevat sukupolvet pääsevät nauttimaan liikkumisen ja urheilemisen riemusta hyvinvoivassa ympäristössä.”  – Reilu Peli –urheiluyhteisön eettiset periaatteet 2021.

Ympäristövaikutukset kilpailuiden suunnittelussa

SFL edellyttää SM-tasoisilta tapahtumilta ympäristö- ja jätehuoltosuunnitelman tekoa. Kilpailualueen jätehuoltoa ja siistimistä on hoidettava koko tapahtuman ajan ympäristö- ja jätehuoltosuunnitelman mukaan.

SFL:n SM-kilpailuiden ympäristö- ja jätehuoltosuunnitelman pohjaa voidaan hyödyntää myös muilla kilpailutasoilla tapahtuman suunnittelussa.

Vähäpäästöinen liikkuminen

Liikkumisen aiheuttamia päästöjä ja ympäristövaikutuksia voi vähentää suosimalla kaikessa liikkumisessa joukkoliikennettä ja kimppakyytejä sekä kävelyä ja pyöräilyä. Myös seurat voivat toiminnassaan kannustaa vähäpäästöiseen liikkumiseen.

Toimenpiteitä vähäpäästöisen liikkumisen edistämiseen:

 • Harrastajien kannustaminen vähäpäästöiseen kulkemiseen (radalle, harjoituksiin, kilpailuihin) aina kun se on mahdollista
 • Kilpailuiden infosivuilla ohjeistaminen siihen, kuinka tapahtumapaikalle pääsee julkisilla kulkuvälineillä
 • Yhteiskuljetukset kilpailuihin, mahdollisesti alueellinen yhteistyö kuljetusten organisoinnissa
 • “Korttelitoiminta” ja harjoitusten järjestäminen asuinalueilla, harrastajien kotia lähellä. Frisbeegolfradat sijaitsevat harrastuspaikkoina keskimäärin lähellä harrastajiaan.

Hankinnat ja materiaalit

Ympäristöystävällisyys kannattaa huomioida myös erilaisissa hankinnoissa ja materiaaleissa.

 • Painotuotteena vai diginä: Tehdäänkö hankinta painotuotteena vai digitaalisessa muodossa? Suositaanko kokouksissa digitaalisia esityslistoja? Onko käytössä sähköinen laskutus vai paperilaskut?
 • Hankinnoissa kannattaa huomioida mahdollinen hävikki ja hävikin vähentäminen.
 • Hankinnoissa tarjouksia haettaessa on hyvä selvittää toimijan ympäristötaustoja.
 • Kilpailuissa kannattaa suosia palkintoja, jotka minimoivat turhan jätteen ja “krääsän” synnyn.

Jätteet

Frisbeegolfia harrastetaan luonnossa. Jokaisen harrastajan on omalta osaltaan huolehdittava siitä, ettei ympäristöä liata ja roskata.

Radoilla on tärkeää valmistaa, että jätehuolto on paikallisten ohjeistusten mukaan hoidettu, ja että lajittelu järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Lisää vinkkejä

Olympiakomitean KEKE-materiaali