Liiton antidopingohjelma

Suomen frisbeegolfliitto ry:n antidopingohjelma

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 30.3.2023.

Ohjelmaan voi tutustua myös pdf-muodossa

Sisällys

1. Sitoutuminen antidopingtyöhön 

2. Suomen frisbeegolfliiton arvoperusta 

3. Antidoping Suomen frisbeegolfliiton säännöissä 

3.1. Liiton säännöt 
3.2. Liiton kurinpitosäännöt 

4. Ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet 

4.1. Antidopingpykälät sopimuksissa 
4.1.1. Lisenssiurheilijat 
4.1.2. Urheilijasopimukset 
4.1.3. Työsopimukset 
4.1.4. Yhteistyösopimukset 
4.2. Antidopingkoulutus 
4.3. Viestintä 

5. Dopingvalvonta 

5.1. Dopingtestaus 
5.1.1. Ohjeistus kilpailunjärjestäjälle 
5.1.2. Ohjeistus urheilijalle 
5.2. Erivapaudet 
5.3. Dopingrikkomukset 

6. Toiminta ja viestintä dopingrikkeen käsittelyssä

6.1. Dopingrikkomusten käsittely ja muutoksenhaku 
6.2. Sisäinen viestintä dopingepäilytilanteissa 
6.3. Ulkoinen viestintä dopingepäilytilanteissa 

7. Ohjelman seuranta ja arviointi


1. Sitoutuminen antidopingtyöhön

Dopingia koskeva sääntely perustuu urheilun omiin kansainvälisiin ja kansallisiin säännöstöihin. Säännöstöjen tarkoituksena on yhtenäistää dopingrikkomusten määrittely ja niistä määrättävät seuraamukset. Maailman Antidopingtoimisto WADAn (World Anti-Doping Agency) hyväksymä Maailman Antidopingsäännöstö (World Antidoping Code) takaa urheilijoiden yhdenvertaisuuden kaikkialla maailmassa, sillä se yhtenäistää kansalliset antidopingsäännöstöt. Se myös luo mahdollisuuden toteuttaa reilua ja tehokasta antidopingtyötä kaikkialla.

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä, Maailman antidopingsäännöstöä, Kansainvälisen Olympiakomitean, Kansainvälisen Paralympiakomitean ja kansainvälisten kattojärjestöjensä antidopingsäännöstöä sekä Suomen allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisia sääntöjä. Liitto hyväksyy, että dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.

Suomen antidopingsäännöstö pohjautuu Maailman antidopingsäännöstön määräyksiin. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n toimivallan piiriin kuuluvat Suomessa rekisteröidyt urheilujärjestöt ja muut yhteisöt, jotka säännöissään tai SUEKin kanssa erikseen solmitulla sopimuksella ovat sitoutuneet noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä.

Kaikkien SFL:n jäsenseurojen rekisteröityneiden pelaajien ja heidän tukihenkilöidensä sekä muiden lajin piirissä toimivien henkilöiden on sitouduttava noudattamaan samoja säännöksiä.

Frisbeegolfliitto noudattaa kansainvälisen kattojärjestönsä PDGA:n kurinpitomenettelyjä koskevia ohjeistuksia. Kaikissa kansallisten liittojen kilpailuissa tapahtuvat ongelmatilanteet lähetetään aina kansalliselle liitolle, Suomessa SFL:lle. Mikäli raportoidun apahtuman katsotaan vaativan käsittelyn, se ohjataan tietoineen PDGA Europen kurinpitokomitealle.

Frisbeegolfliiton kurinpitosäännöt sisältävät muihin dopingia edistäviin toimiin tai muutoin antidopingasioihin liittyvät kurinpitomenettelyt. Tällaisia ovat esimerkiksi urheilijoiden, urheilijan tukihenkilöiden tai muiden kurinpitosääntöjä koskevien henkilöiden uhkaava ja epäasiallinen käyttäytyminen dopingtestihenkilöstöä kohtaan tai kieltäytyminen yhteistyöstä antidopingorganisaation suorittaessa dopingrikkomuksen tutkintaa.

2. Suomen frisbeegolfliiton arvoperusta

Suomen frisbeegolfliitto ry:n (SFL) tarkoituksena on edistää ja levittää frisbeegolfin harrastusta, kohottaa jäsenkuntansa fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä. Lisäksi tarkoituksena on edistää frisbeegolfia kilpa- ja huippu-urheilun sekä harrasteliikunnan muotona ja omaehtoista fyysistä aktiivisuutta lajin parissa.

Suomen frisbeegolfliiton (SFL) toiminnan perustana on liiton visio ja stretegiset valinnat, joita tarkastellaan vuosittain.

SFL:n arvoja ovat:

 • Yhteisöllisyys: Muiden opettamisen ja lajikulttuurin levittämisen merkitys, yhteisöllisyyden vaaliminen ja yhdessä toiminnan kehittäminen.
 • Yhdenvertaisuus: Matalan kynnyksen laji, kanssapelaajien ja -toimijoiden kunnioitus.
 • Vastuullisuus: Yhteiset säännöt ja etiketti, läpinäkyvyys toiminnassa, liikunnan eettisiin arvoihin ja urheilun reilun pelin sääntöihin sitoutuva toiminta.

Strategisia valintoja visiokaudella ovat:

 • Lapsi- ja nuorisotoiminta, kouluyhteistyö
 • Seuratoiminta ja liiton tukitoimet
 • Yhdenvertaisuus
 • Huippu-urheilu ja media

Reilun pelin periaatteiden ja eettisten arvojen vahvistaminen ja tietoisuuden lisääminen jo aikaisen vaiheen seuratoiminnassa on paras tapa kasvattaa lajin pariin reiluja, tasa-arvoisia ja puhtaita sekä vastuuntuntoisia urheilijoita. Lajin tärkein filosofia on nimenomaan avoimen ja rehellisen luottamuksen ilmapiirin luominen ja sen vaaliminen urheilijoiden keskuudessa sekä toisten urheilijoiden arvostaminen ja kunnioittaminen.

3. Antidoping Suomen frisbeegolfliiton säännöissä

3.1. Liiton säännöt

Liiton säännöissä antidopingtoiminnasta, kilpailumanipulaation torjunnasta ja kurinpitomenettelystä on kirjattu seuraavaa:

6. Sitoutuminen Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan

Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja noudattamaan sen päätöksiä. Liiton ja sen jäsenten tekemistä päätöksistä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan, mikäli tehty päätös kuuluu lautakunnan toimivaltaan.

7. Sitoutuminen antidopingtoimintaan

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä, Maailman antidopingsäännöstöä, Kansainvälisen Olympiakomitean, Kansainvälisen Paralympiakomitean ja kansainvälisten kattojärjestöjensä antidopingsäännöstöä sekä Suomen allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisia sääntöjä. Liitto hyväksyy, että dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.

8. Kilpailutapahtumien ja -tulosten manipulointi

Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin ehkäisemään kilpailutulosten tai -tapahtumien manipulointia. Liiton ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat velvollisia noudattamaan näitä sääntöjä seurajäsenyytensä tai muiden järjestelyiden kautta, eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman kilpailunsa kilpailutapahtumista.

9. Kurinpitomenettely

Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan liiton ja kansainvälisen lajiliiton sääntöjä sekä urheilun eettisiä periaatteita ja reilun pelin periaatteita. Kurinpitomenettelyssä noudatetaan liiton erillisiä kurinpitomääräyksiä sekä kansainvälisen lajiliiton määrittämiä lajin sääntöjä. Liiton käytössä olevat erilliset kurinpitosäännöt vahvistetaan ja niitä voidaan muuttaa
liiton kokouksissa.

Dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää Suomen antidopingsäännöstössä mainittu elin 1.1.2021 alkaen.

Suomen frisbeegolfliitto ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakun­nan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. Suomen frisbeegolfliiton jäsenet sitouttavat omat jäsenensä ja toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin.

3.2. Liiton kurinpitosäännöt

Liiton kurinpitosäännöissä antidopingtoiminnasta ja rikkomuksista on kirjattu seuraavaa:

1 § Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt

Suomen frisbeegolfliiton (jäljempänä SFL) kurinpitomääräysten alaisia ovat:

 • liiton jäsenseurat
 • kilpailunjärjestäjän lisenssin omaavat tahot
 • jäsenseurojen jäsenet
 • jäsenseurojen hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten jäsenet, toimihenkilöt ja urheilijan tukihenkilöt
 • ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä määräyksiä tai ovat lunastaneet liiton kilpailulisenssin tai jotka missä tahansa roolissa ottavat osaa harjoitus- tai kilpailutoimintaan
 • voimassa olevan antidopingsäännöstön alaiset henkilöt ja yhteisöt 


SFL:n kurinpitoprosessi on eroteltu kahteen osaan seuraavasti:
Suomessa järjestettävissä, lajin kansainvälisen kattojärjestön Professional Disc Golf Associationin (jäljempänä: PDGA) alaiseksi sanktioidun kilpailun aikana tapahtuvat kurinpitoasiat etenevät PDGA:n kurinpitoprosessin mukaisesti.

Muussa toiminnassa ilmenevät kurinpitomääräysten alaisia tahoja koskevat tapaukset etenevät liiton kurinpitoprosessin kautta. Liiton kurinpitoprosessissa kurinpitotapaukset käsittelee liiton hallitus. Vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat tapaukset käsitellään urheiluyhteisön yhteisessä kurinpitolautakunnassa.

2 § Rikkomuksen laatu

Rangaista voidaan sitä

 1. joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla annetaan, tai Olympiakomitean urheilun reilun pelin periaatteita;
 2. joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liiton hallitusta tai niiden asettamia elimiä;
 3. joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti;
 4. joka kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu kilpailunjohtajiston fyysiseen koskemattomuuteen tai syyllistyy kilpailunjohtajiston uhkaamiseen;
 5. joka syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaiseen dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella tai ei noudata antidopingsäännöstössä määrättyjä urheilijan tukihenkilön velvollisuuksia tai joka käyttäytyy epäasiallisesti dopingtestihenkilöstöä kohtaan tai kieltäytyy yhteistyöstä dopingtestihenkilöstön kanssa;
 6. seuraa, jonka joukkue kuuluu Suomen antidopingtoimikunnan testauspooliin, jos seura ei ilmoita olinpaikkatietojaan;
 7. joka syyllistyy liiton tai seuran etua vahingoittavaan toimintaan tai;
 8. joka urheilee, yrittää urheilla tai ehdottaa urheilemista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan kilpailutapahtumia tai laiminlyö tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle tai seuralle, tai joka urheilutoimijana (urheilijat, valmentajat, huoltajat, seurajohtoon kuuluvat henkilöt, seuran lääkintähenkilöstö, joukkueen jäsenet, tuomaristo) jakaa sisäpiiritietoa ulkopuolisille. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan tietoa, joka ei ole seuran/joukkueen ulkopuolisten tiedossa. Tällaista tietoa on esimerkiksi julkistamattomat kokoonpanotiedot, urheilijoiden terveydentilat ja kilpailutaktiikat.
 9. joka lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan (pelaaja tai toimitsija);
 10. joka syyllistyy kilpailussa tai sen ulkopuolella rasistiseen käytökseen tai laiminlyö liiton sääntöihin ja määräyksiin perustuvan velvollisuuden puuttua tällaiseen käytökseen
 11. joka syyllistyy epäasialliseen käytökseen kuten häirintään tai syrjintään tai
 12. jota jokin muu valtakunnallinen urheilujärjestö on rangaissut vähintään kuuden (6) kuukauden peli-, kilpailu- tai toimitsijakiellolla, voidaan rangaista näiden sääntöjen perusteella, mikäli rangaistu teko täyttää edellä jonkin a)- i) kohtien tunnusmerkistön.

Tämän pykälän d), g), h) ja i) kohdissa mainitut rikkomukset on aina katsottava vakaviksi.


4. Ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet

Tässä ohjelmassa määritellyt antidopingtoimenpiteet ovat osa liiton vuosittaista toimintasuunnitelmaa. Antidopingohjelma on osa Suomen frisbeegolfliiton vastuullisuusohjelmaa.

Suomen frisbeegolfliiton antidopingohjelman tavoitteita ovat

 • Pitää frisbeegolf puhtaana urheiluna koulutuksen ja -kasvatuksen avulla
 • Turvata urheilijoiden ja kaikkien urheilun tekijöiden ja yleisön oikeus reiluun urheiluun.
 • Huomioida antidopingtyö kaikissa liiton sopimuksissa ja sidosryhmäyhteistyössä.
 • Määritellä liiton antidopingtyön toimenpiteet ja vastuut.
 • Tehdä yhteistyötä antidopingia tekevien tahojen kanssa.
 • Viestiä antidopingtyöstä avoimesti, näkyvästi ja säännöllisesti lajin sisällä ja ulospäin.
 • Ehkäistä antidopingtyöhön liittyviä väärinymmärryksiä ja epäselvyyksiä.
 • Vaikuttaa lajin kansainväliseen antidopingtyöhön.

Tavoitteiden saavuttamiseksi Suomen frisbeegolfliitto

 • jakaa aktiivisesti antidopingtietoutta kaikessa urheilija-, ohjaaja-, valmentaja-, kilpailunjärjestäjä-, henkilöstö-, luottamus-, seuratoimija- ja muussa koulutustoiminnassaan
 • informoi Kamu-lääkehakusivustosta https://kamu.suek.fi/fi/, Antidopingopas –vihkosta leireillä, ohjaaja- ja valmentajakoulutuksessa, Liitopäivillä ja muissa koulutustilaisuuksissa
 • tekee aktiivista yhteistyötä SUEKin, Olympiakomitean, Paralympiakomitean, World Flying Disc Federatiotionin, European Disc Golf Federationin ja Professional Disc Golf Associationin kanssa antidopingtyön kehittämiseksi
 • huomioi antidopingtyön, dopingsäännöt ja -pykälät urheilijoiden, valmentajien, managerien, henkilöstön, seurojen ja muiden mahdollisten sidosryhmien kanssa tekemissään sopimuksissa
 • kannustaa urheiluseuroja antidopingkoulutusten järjestämiseen, sekä huolehtii urheiluseurojen kouluttamisesta ja antidopingasioiden tiedottamisesta
 • huolehtii osaamisestaan ja vastuistaan aiheeseen liittyvissä kriisi- ja muissa tiedotusyhteyksissä

4.1. Antidopingpykälät sopimuksissa

Liiton ja sen maajoukkue-, arvokisajoukkue-, ja akatemiaurheilijoiden välisissä kirjallisissa sopimuksissa, kouluttaja- ja valmentajasopimuksissa, henkilökunnan työsopimuksissa sekä osittain yritysten kanssa tehtävissä yhteistyösopimuksissa on antidopingpykälä. Sopimustekstit päivitetään vuosittain ja uusia sopimuksia tehtäessä.

4.1.1. Lisenssiurheilijat

Kaikki SFL:n kilpailulisenssin lunastavat sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja ovat keskeytyksettä dopingvalvonnan piirissä.

4.1.2. Urheilijasopimukset

SFL tekee kaikkien maajoukkue- ja arvokisajoukkueurheilijoiden kanssa sopimukset, joissa pelaajat sitoutuvat antidopingtyöhön seuraavasti:

 • Urheilija on sitoutunut Suomen antidopingsäännöstöön ja velvollinen perehtymään Urheilun kielletyt ja sallitut aineet –julkaisuun ja noudattamaan siinä annettuja kieltoja dopingin käytöstä.
 • Urheilija on velvollinen osallistumaan antidopingkoulutuksiin luvun 4.2. taulukossa kuvatulla tavalla.

4.1.3. Työsopimukset

Liiton toimihenkilöiden työsopimuksissa on purkupykälä, jonka mukaan työntekijän työsopimus voidaan purkaa, jos hänen todetaan edesauttaneen dopingin käyttöä tai olleen puuttumatta dopingin käyttöön.

4.1.4. Yhteistyösopimukset

Kaikkiin liiton solmimiin yhteistyösopimuksiin sisällytetään antidopingpykälä yhteistyökumppanin kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

4.2. Antidopingkoulutus

Kaikki urheilijat ja kaikki urheilun parissa toimivat ovat velvollisia noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä, lajikohtaisia antidopingsäännöstöjä (kansallisten ja kansainvälisten lajiliittojen säännöstöt) sekä olympiakilpailuihin liittyen Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä ja paralympiakilpailuihin liittyen Kansainvälisen Paralympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Urheilijat ja urheilun piirissä toimivat urheilijan tukihenkilöt ovat velvollisia tuntemaan yleisesti urheilussa ja omassa lajissaan sovellettavat voimassa olevat antidopingsäännöstöt, sitoutumaan niihin sekä tunnustamaan Suomen antidopingsäännöstön mukaisen SUEKin tulostenkäsittelytoimivallan ehtona osallistumiselleen urheilutoimintaan. Urheilijoiden tukihenkilöillä tarkoitetaan esimerkiksi valmentajia, ohjaajia, managereita, joukkueen jäseniä, virkailijoita, lääketieteellisiä asiantuntijoita ja lääkintähenkilöstön jäseniä.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä eri kohderyhmien antidopingtietoisuutta ja kasvattaa valmiutta tehdä eettisesti kestäviä valintoja urheilussa. Aktiivisella ja toistuvalla kouluttamisella urheilijoilla ja heidän tukijoukoillaan on aina ajantasainen tieto säännöstöjen ja käytäntöjen kehittyessä. Suomen frisbeegolfliiton antidopingkoulutusta koordinoi toiminnanjohtaja, joka osallistuu SUEKin järjestämiin koulutus- ja liittotilaisuuksiin.

Kasvokkain pidettävät koulutukset tilataan ensisijaisesti SUEKilta. Vaihtoehtoisesti koulutuksen pitää SFL:n koulutettu liittokouluttaja. Liittokouluttajan pätevyyden saa osallistumalla vuosittain SUEKin järjestämiin kouluttajakoulutuksiin. SFL:n liittokouluttajana toimii nuoriso- ja koulutuskoordinaattori.

Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen avulla urheilun parissa toimivat voivat varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin, jotka tulivat voimaan 2021.

Käytössä ovat myös kansainvälisten liittojen vaatimusten mukaan muun muassa WADA:n ADEL-verkkokoulutus. Tätä edellytetään arvokisoihin SFL:n valintaprosessin kautta valituilta pelaajilta.

Kohderyhmä Koulutussisällöt Koulutuksen organisoinnista vastaava taho

Maajoukkue- ja valmennusryhmätoimintaan osallistuvat pelaajat

Maajoukkue- ja valmennusryhmätoimintaan osallistuvien pelaajien tukijoukot

Maajoukkue- ja valmennusryhmätoimintaan osallistuville järjestetään kerran vuodessa leirityksen yhteydessä antidopingkoulutus. Koulutus tilataan ensisijaisesti SUEKilta.

Puhtaasti paras -koulutus pakollinen maajoukkue- ja valmennusryhmätoimintaan osallistuville pelaajille. Verkkokoulutuksen suoritus on voimassa kaksi vuotta.

Suosittelemme Puhtaasti paras -koulutusta myös alaikäisten valmennusryhmäurheilijoiden vanhemmille. Verkkokoulutuksen suoritus on voimassa kaksi vuotta.

Nuoriso- ja koulutuskoordinaattori
Arvokisoihin valittavat pelaajat WADA:n ADEL-koulutus pakollinen kenelle kaikille SFL:n valintaprosessin kautta arvokisohin valituille.
Verkkokouluksen suoritus on voimassa kaksi vuotta.
Toiminnanjohtaja
Muut lisenssipelaajat

Pysyvä tiedotus antidopingsäännöstöön sitoutumisesta osana liiton lisenssin hankintaa.

Suosittelemme kohderyhmälle Puhtaasti paras -koulutusta.

Toiminnanjohtaja
Ohjaajat ja valmentajat SFL:n koulutusjärjestelmään kuuluu Ohjaaja 1 -tasokoulutus. Ohjaaja 1 -koulutus on suunnattu lasten ja nuorten ohjaajille. Suosittelemme Puhtaasti paras -verkkokoulutusta kurssin käyville. Verkkokoulutuksen suoritus on voimassa kaksi vuotta.
Kun liiton koulutusrakenne kehittyy, tullaan ylemmille koulutustasoille sisällyttämään antidopingkoulutus.
Puhtaasti paras -koulutus on pakollinen liiton valmennusryhmien toiminnassa mukana oleville valmentajille.
Nuoriso- ja koulutuskoordinaattori
Liiton toimi- ja luottamushenkilöt Kaikilta liiton toimihenkilöiltä ja hallituksen jäseniltä edellytetään Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suorittamista. Verkkokoulutuksen suoritus on voimassa kaksi vuotta. Toiminnanjohtaja

Kilpailunjärjestäjät

Seuratoiminta

SFL suosittelee tälle kohderyhmälle, eritoten kilpailunjärjestäjille, Puhtaasti paras -verkkokoulutusta. Liitto suosittelee verkkokoulutusta eritoten isoimpien huippu-kilpailutapahtumien kilpailunjohtajille (SM-kilpailut, pro tour). Verkkokoulutuksen suoritus on voimassa kaksi vuotta.

Seuratoiminnan alueella SFL käsittelee antidopingasioita muun arvokeskustelun yhteydessä 
 esimerkiksi vuosittaisilla jäsenseuroille suunnatuilla Liitopäivillä.

Antidopingasiat nostetaan myös aiheeksi seuroille lähetettävissä seuratiedotteissa.
SFL voi tilata SUEKin esittelypisteen omiin, isompiin tapahtumiinsa. Tällöin tapahtuman osallistujilla on mahdollisuus käydä infopisteellä tutustumassa antidopingtoimintaan ja kysyä antidopingasioista SUEKin henkilökunnalta.

Toiminnanjohtaja

4.3. Viestintä

Kaikkien urheilutoimijoiden yhteinen asia on viedä eteenpäin puhtaan urheilun ja reilun pelin 
 viestiä. Viestintä on hyvä keino ehkäistä mahdollisia dopingrikkomuksia ja ylläpitää lajikulttuuria, johon doping ei kuulu. Viestinnän avulla SFL tuo esiin oman ehdottoman kielteisen kantansa kaikenlaiseen epärehelliseen toimintaan. SFL:n antidopingviestinnän vastuuhenkilö on liiton 
toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja osallistuu soveltuviin SUEKin liittotilaisuuksiin.

SFL käyttää antidopingiin liittyvässä viestinnässään hyväkseen erityisesti liiton verkkosivuja ja sosiaalisen median kanaviaan sekä tarvittaessa muita mediavälineitä.

Lisäksi ajankohtaisista antidopingasioista viestitään seuroille sähköpostitse lähetettävissä seuratiedotteissa. Seuroille suunnatussa viestinnässä muistutetaan aika-ajoin seurojen vastuusta 
 antidopingkasvatustyössä ja siitä, että myös kaikki SFL:n jäsenseurat sitoutuvat toiminnassaan noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä. Seuroja kannustetaan käymään sisäistä arvokeskustelua ja miettimään, miten kussakin seurassa voitaisiin viestiä siitä, ettei doping kuulu urheiluun, vaan seura kannattaa puhdasta urheilua.

Koulutustilaisuuksien kautta viestintä tavoittaa myös tarkemmin rajattuja kohderyhmiä edellisessä luvussa kuvatulla tavalla.

SFL hyödyntää SUEKin tuottamaa viestintämateriaalia, kuten valmiita tekstejä, tiedotteita ja blogikirjoituksia. Lisäksi SUEKilta saatava Antidopingopas-julkaisu jaetaan vuosittain kaikille aikuisten ja juniorien maajoukkueryhmien urheilijoille. Urheilijat voivat myös ilmoittautua SUEKin postituslistalle saadakseen yleistä tietoa ja tiedotteita suoraan sähköpostiinsa.

SFL:n nettisivuilla antidoping-asiat löytyvät osoitteesta https://frisbeegolfliitto.fi/antidoping-ja-kilpailumanipulaation-torjunta/

Sivuilta löytyy linkit

 • Liiton antidopingohjelmaan
 • Liiton kilpailumanipulaation torjunnan ohjelmaan
 • Puhtaasti paras -verkkokoulutukseen
 • SUEKin KAMU-lääkehakuun
 • ILMO-palveluun
 • Kielletyt aineet ja menetelmät -oppaaseen
 • Dopingvalvonta – Ohjeet kilpailunjärjestäjälle
 • WADA:n urheilijan oikeudet -asiakirja
 • Erivapausmenettelyyn

5. Dopingvalvonta

5.1. Dopingtestaus

Suomen antidopingsäännöstön perusteella SUEKilla ja muilla antidopingorganisaatioilla on oikeus tehdä dopingtestejä SFL:n jäsenseurojen urheilijoille, jotka ovat sitoutuneet antidopingsäännöstöön. Periaatteessa kaikki, jotka osallistuvat järjestäytyneeseen urheilu- ja kilpailutoimintaan, ovat dopingvalvonnan piirissä. Pääasiassa testaustoiminta kuitenkin keskittyy huippu-urheilijoihin.

SUEK vastaa kansallisesta dopingvalvonnasta Suomessa. Lisäksi testejä voidaan tehdä myös kansainvälisten lajiliittojen ja WADA:n toimesta. Dopingtestejä tehdään sekä kilpailuissa että kilpailujen ulkopuolella missä ja milloin tahansa ennalta ilmoittamatta.

5.1.1. Ohjeistus kilpailunjärjestäjälle

Kilpailunjärjestäjä on velvollinen yhteistyöhön testausorganisaation kanssa ja mahdollistamaan dopingtestien suorittamisen sääntöjen mukaisesti kilpailujen yhteydessä. Käytännössä järjestäjien on hyvä varautua ennalta mahdollisesti suoritettaviin dopingtesteihin. Testaaja tarvitsee testien suorittamiseksi asianmukaisesti yleensä tiedot kilpailuaikataulusta ja osallistujista, asianmukaisen tilan ja mahdollisesti täysi-ikäisiä, testattaviin urheilijoihin nähden esteettömiä ja samaa sukupuolta olevia saattajia avustamaan urheilijoiden kutsumisessa testiin. Liitto tiedottaa kilpailunjärjestäjiä testauskäytännöistä ja niihin liittyvistä velvotteista. Liiton kilpailutoiminnan toimintakäsikirjoissa on määritelty vaadittavat fasiliteetit ja valmiudet dopingtestausta varten.

Ajatasaisimmat ohjeet löytyvät aina SUEKin nettisivuilta: https://suek.fi/antidopingtoiminta/dopingvalvonta/ohjeet-kilpailun-jarjestajille/

5.1.2. Ohjeistus urheilijalle

Testattavalle urheilijalle ohjeet testien suorittamisesta on luettavissa SUEKin nettisivuilta osiosta ”Dopingvalvonta”. SUEKin nettisivujen Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa (KAMU) -luettelo perustuu Lääketietokeskuksen luetteloihin, joita päivitetään kuukausittain uusien myyntiin tulevien valmisteiden osalta. Urheilijan tulee huolehtia, että hänellä on pääsy ajantasaisiin tietoihin. Viimeisimmät ohjeet testauksesta löytyvät SUEKin nettisivuilta. Myös testaaja ohjeistaa testitilanteessa ja kertoo urheilijan oikeudet ja velvollisuudet.

Suositeltava tapa on, että urheilijalla on aina ajantasainen lista kaikista hänen käyttämistään lääkkeistä, ravintolisistä, vitamiineista ja palautumisvalmisteista. Tällöin mahdollisessa dopingtestitilanteessa kaikki käytetyt aineet tulevat varmasti oikeilla nimillään testipöytäkirjaan. Tämä on tärkeää erityisesti ulkomailla. Ulkomaille lähdettäessä urheilijan on hyvä varautua muutenkin ottamalla Suomesta mukaan sallittuja lääkkeitä esimerkiksi kivun, flunssan ja ripulin hoitoon. Huomioitavaa on, että ulkomailla myynnissä olevia samannimisiäkään valmisteita ei voi tarkastaa SUEKin KAMU-lääkehausta, vaan niiden sisältämät aineet tulee tarkistaa WADAn julkaisemasta alkuperäisestä englanninkielisestä 
luettelosta tai tai sitä vastaavasta SUEKin Dopingaineryhmät ja dopingaineet -osasta. Kohdemaan antidopingtoimistosta voi kysyä tarvittaessa neuvoa kyseisessä maassa myytävistä lääkevalmisteista.

SFL toimittaa SUEKille ilman erillistä pyyntöä kaikista maajoukkueryhmistä ja -valinnoista seuraavat tiedot:

 • urheilijoiden nimet, syntymäajat ja yhteystiedot
 • koti- ja ulkomaanleirien osallistujalistat, majoitus- ja harjoituspaikat sekä leiriaikataulut
 • kilpailutiedot
 • tiedot maajoukkueiden muista mahdollisista kokoontumisista ja tapaamisista

Tiedot toimittaa SUEKille SFL:n toiminnanjohtaja.

5.2. Erivapaudet

Jos urheilijan sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä tai menetelmää, lääkitykseen voidaan hakea erivapautta (Therapeutic Use Exemption, TUE). Erivapausmenettely voi tehdä mahdolliseksi kyseisen kielletyn hoitomuodon käytön. Erivapaus voidaan myöntää mille tahansa WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa mainitulle hoitomuodolle, kunhan se täyttää WADAn kansainvälisessä erivapausstandardissa määritetyt ehdot: https://suek.fi/antidopingtoiminta/erivapaus-urheilijan-laakityksessa/

SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea erivapautta kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEKin ohjeiden mukaisesti ennakkoon.

Frisbeegolf ei kuulu tasomäärittelyn piiriin (keväällä 2023). Mikäli SUEK määrittää frisbeegolfille tasomäärittelyn, liitto ja sen jäsenistö sitoutuvat tähän määrittelyyn.

Lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden kohdalla SUEK tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden käytölle on lääketieteellinen peruste. Tämän osoittamiseksi urheilijan tulee hakea erivapautta takautuvasti.

SUEKin erivapauspäätös koskee kansallisen tason frisbeegolfareita ja kansallisen tason kilpailuja. Kansainvälisen tason urheilijoiden ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden erivapauksista vastaa kansainvälinen lajiliitto.

Kansainvälisen tason urheilijoiden ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden on haettava erivapautta kansainväliseltä lajiliitolta iästään tai kansallisesta tasostaan riippumatta. Jos urheilijalla on SUEKin myöntämä erivapaus, urheilijan tulee selvittää, tunnustaako kansainvälinen lajiliitto SUEKin tekemän erivapauspäätöksen. Frisbeegolfissa kansainvälinen lajiliitto on kaikkien frisbeelajien yhteinen lajiliitto World Flying Disc Federation.

Tarkat ja päivitetyt ohjeet erivapauden anomiseen löytyvät SUEKin internetsivuilta www.suek.fi.

Huippu-urheilun valmennuksesta vastaavat ohjeistavat urheilijoita erivapauksien hakemiseen liittyvissä asioissa. Lyhyt ohjeistus erivapauden hakemiseen löytyy liiton verkkosivuilta.

5.3. Dopingrikkomukset

Suomen antidopingsäännöstön mukaan dopingrikkomuksia ovat:

 • kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä
 • kielletyn aineen tai menetelmän käyttö
 • kieltäytyminen dopingtestistä tai dopingtestin välttely
 • olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti
 • dopingvalvonnan tai dopingtestin manipulointi
 • dopingaineiden hallussapito
 • dopingaineiden ja dopingmenetelmien levittäminen
 • dopingin edistäminen
 • osasyyllisyys
 • kielletty yhteistoiminta
 • ilmoituksen tekijän pelottelu, uhkailu tai häneen kohdistetut kostotoimet

Dopingrikkomuksen yritys rinnastetaan pääsääntöisesti dopingrikkomukseen.

Valmentajaa tai muuta urheilijan tukihenkilöä eivät koske dopingin käyttöä, dopingtestiä tai yhteys- ja olinpaikkatietoja koskevat säännökset. Hän joutuu tutkittavaksi dopingrikkomuksesta, mikäli hän syyllistyy tekoon, joka on määriteltävissä säännöstön mukaan:

 • dopingvalvonnan tai dopingtestin manipuloinniksi
 • dopingaineen hallussapidoksi
  dopingaineiden ja dopingmenetelmien levittämiseksi tai
 • dopingin edistämiseksi
 • ilmoituksen tekijän pelotteluksi, uhkailuksi tai häneen kohdistetuiksi kostotoimiksi

Jos valmentaja tai urheilijan muu tukihenkilö käyttää kiellettyjä dopingaineita, hän ei saa toimia yhteistyössä urheilijan kanssa.

Seuraamuksena dopingrikkomuksesta voidaan määrätä

 • kilpailutuloksen mitätöinti
 • urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
 • urheilun toimintakielto
 • kirjallinen varoitus

6. Toiminta ja viestintä dopingrikkeen käsittelyssä

6.1. Dopingrikkomusten käsittely ja muutoksenhaku

Suomen antidopingsäännöstön mukaan dopingrikkomuksia koskeva käsittely ja päätösvalta kuuluvat Antidopingasioiden kurinpitolautakunnalle tai joissain tapauksissa SUEKille.

Itsenäistä päätösvaltaa käyttävä, SUEKin yleiskokouksen nimeämä kurinpitolautakunta tutkii ja tekee päätöksen siitä, onko dopingrikkomus tapahtunut vai ei ja määrää seuraamukset.

SFL tekee yhteistyötä SUEKin kanssa dopingrikkomustapauksissa ja raportoi tiedoista, jotka viittaavat dopingrikkomukseen.

Suomen antidopingsäännöstöön perustuviin päätöksiin voi hakea muutosta ensisijaisesti Urheilun oikeusturvalautakunnalta. Jos kyseessä on kansainvälisen tason urheilija tai kansainvälinen urheilutapahtuma, muutosta voi hakea ainoastaan Urheilun kansainväliseltä välimiesoikeudelta (CAS).

6.2. Sisäinen viestintä dopingepäilytilanteissa

Mikäli frisbeegolfissa on dopingrike-epäily, lähetetään asiasta SUEKin toimesta viesti kyseiselle pelaajalle sekä SFL:n toiminnanjohtajalle. Jokainen liiton työntekijä ja luottamushenkilö on velvollinen ilmoittamaan saamistaan tiedoista vähintään toiminnanjohtajalle.

Toiminnanjohtaja informoi asiasta ainoastaan SFL:n puheenjohtajaa, urheilutoimenjohtajaa, nuoriso- ja koulutuskoordinaattoria sekä tarvittaessa lakimiestä. Tietoa käsitellään luottamuksellisesti. Sisäinen tiedoksianto erotetaan kaikissa tilanteissa julkisesta tiedoksiannosta. Sisäisen tiedoksiannon tehtävänä on valmistaa organisaatiota sisäisesti myöhempää varten, ja mahdollistaa operatiivinen toiminta tilanteen mukaisella tavalla ja siihen reagoiden. Aina varmistetaan, että tieto asiasta on vähintään kahdella henkilöllä.

Kaikissa tapauksissa käytetään tämän ohjeistuksen ohella tilanneharkintaa ja arviota siitä, mikä merkitys operatiivisessa toiminnassa on kyseisellä tiedolla. Järjestösihteerille annetaan ulkoista viestintää varten perustiedot viimeistään siinä vaiheessa kun on selvää, että asiasta tullaan viestimään julkisesti.

Toiminnanjohtaja on yhteydessä pelaajaan ja kertoo käsittelyn etenemisestä ja antaa tarvittavaa tukea pelaajalle, ettei tämä jää yksin haastavassa tilanteessa.

Suomen antidopingsäännöstön mukaan dopingrikkomuksia koskeva käsittely ja päätösvalta kuuluvat Antidopingasioiden kurinpitolautakunnalle tai joissain tapauksissa SUEKille. Itsenäistä päätösvaltaa käyttävä, SUEKin yleiskokouksen nimeämä kurinpitolautakunta tutkii ja tekee päätöksen siitä, onko dopingrikkomus tapahtunut vai ei ja määrää seuraamukset.

SUEK julkistaa tapauksen, kun kurinpitopäätös on lopullinen, eikä siitä voi enää valittaa minnekään. Siihen asti tiedot ovat salassa pidettäviä – tai kun rikkomuksesta epäilty itse julkisesti vahvistaa rikkomusepäilyn. Ennen julkistamista SUEK on yhteydessä lajiliittoon. Julkistamisen jälkeen myös liiton edustajat voivat viestiä asiasta.

SFL tekee yhteistyötä SUEKin kanssa sekä dopingrikkomustapauksissa että raportoi tiedoista, jotka viittaavat dopingrikkomukseen.

6.3. Ulkoinen viestintä dopingepäilytilanteissa

Tieto dopingrikkomuksesta on julkinen vasta kun Antidopingasioiden kurinpitolautakunta on käsittelyt asian ja julkaisee päätöksen tai jos rikkomuksesta epäilty itse julkisesti vahvistaa mahdollisen rikkomusepäilyn.

Dopingiin ja antidopingiin liittyvistä asioista kerrotaan nopeasti, avoimesti ja ajantasaisesti niissä puitteissa, kuin antidopingsäännöt sen mahdollistavat.

Mahdollisessa dopingrikkomuksessa tai muissa poikkeuksellisen suuren mediahuomion saavissa kriisitilanteissa noudatetaan SFL:n kriisiviestintäohjetta. SFL:n kriisiviestinnän vastuuhenkilö on toiminnanjohtaja. Häneen otetaan yhteyttä kriisitilanteessa tai sen uhatessa. Viestinnän kriisiryhmän muodostavat toiminnanjohtaja ja liiton puheenjohtaja. He päättävät, miten kriisiin reagoidaan ja toteuttavat viestinnän.Tarvittaessa toiminnanjohtaja ja liiton puheenjohtaja kokoavat erillisen kriisiryhmän päättämään kriisiviestinnästä. Kukaan muu ei kommentoi kriisiä tiedotusvälineille tai muille ulkopuolisille tahoille, jotta vältytään virheellisiltä tiedoilta ja huhupuheilta. Kriisiviestintää toteutetaan yhteistyössä SUEKin kanssa.

7. Ohjelman seuranta ja arviointi

SFL:n antidopingohjelma julkaistaan liiton verkkosivuilla. Sen toteutumisesta ja sen päivittämisestä vastaa urheilutoimenjohtaja yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Antidopingiin liittyvää koulutusta seuraa ja sen tuloksista raportoi nuoriso- ja koulutuskoordinaattori. Kaikki mainitut ylläpitävät osaamistaan aiheesta osallistumalla SUEKin tarjoamiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin. Henkilövaihdoksista tiedotetaan SUEKia. Myös liiton luottamushenkilöt sitoutuvat antidopingtoimintaan osallistuvat SUEKin Puhtaasti paras -koulutukseen.

Ohjelmasta ja sen mahdollisista päivityksistä tiedotetaan säännöllisesti. Tiedotuksessa huomioidaan eri kohderyhmät sekä kohderyhmille asetetut vaatimukset ja suositukset esimerkiksi antidopingkoulutuksesta. Linkki ajantasaiseen ohjelmaan päivitetään aina SUEKin sivuille.

SFL tekee antidopingtoiminnan tilannekuvan arvioinnin kahden vuoden välein tai tarvittaessa. SFL:n hallitus hyväksyy ohjelman ja arvioi sen päivitystarpeet. Toimintasuunnitelmaan kirjoitetaan antidopingohjelman toteuttaminen kullakin tasolla. Ohjelman puitteissa tehdyt toimenpiteet kirjataan liiton toimintakertomukseen.