Syyskokouksessa hyväksyttiin SFL:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2024-2025

SFL:n syyskokouksessa 29.10.2023 hyväksyttiin liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2024-2025. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma koostuu viidestä eri teemasta.

SFL:n syyskokouksessa 29.10.2023 hyväksyttiin liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2024-2025. Päivitetty yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma perustuu aiempien vuosien yhdenvertaisuussuunnitelmien toteutumisen arviointiin sekä joka toinen vuosi SFL:n jäsenseurojen jäsenille toteutettuihin yhdenvertaisuuskartoituksiin. Erityisesti suunnitelmassa näkyvät keväällä 2023 toteutetun yhdenvertaisuuskartoituksen tulokset. 

354 vastausta yhdenvertaisuuskartoitukseen

Vuosien 2024-2025 suunnitelman työstössä hyödynnettiin keväällä 2023 teetettyä yhdenvertaisuuskartoitusta. Kyselyyn saatiin vastaus yhteensä 354 SFL:n jäsenseurojen jäseneltä (v. 2021: 461). Vuonna 2023 vastaajista 86 % oli miehiä (v. 2021 88 %), naisia 13 % (v. 2021 11 %), ja muunsukupuolisia sekä henkilöitä jotka eivät halunneet määritellä sukupuoltaan 1 % (v. 2021 2 %).

Vuonna 2023 kyselyyn vastaajista 97 % ilmoitti olevansa harrastajia tai kilpapelaajia (v. 2021 98 %), 7 % valmentajia tai ohjaajia (v. 2021 4 %) ja 23 % seuran johto- tai toimihenkilöitä (v. 2021 23 %). Vuonna 2023 eniten vastauksia (44 %) saatiin 40-60-vuotiaiden ikäryhmästä. Toisiksi ahkerampia vastaajia olivat 20-39-vuotiaat (39 %). Alle 20-vuotiaita vastaajista oli 11 % ja yli 60-vuotiaita 6 %.

Kartoituskyselyn ja arvioinnin pohjalta liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan rakennettiin viisi erilaista teemaa. 

Teema 1: Tietoisuuden lisääminen ja työkalut syrjintään, rasismiin, häirintään ja epäasialliseen käytökseen puuttumisessa

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyissä syrjintää ja siihen puuttumista on kartoitettu monin kysymyksin. Kyselyssä kysytään muun muassa, onko vastaaja havainnut seuran harrastajien, ohjaajien tai johtohenkilöiden kielenkäytön syrjivän joitakin ihmisryhmiä. Vastausten jakauma tähän kysymykseen oli vuonna 2023 melko samansuuntainen kuin aiempinakin vuosina. Vuoden 2023 kartoituksessa 89 % vastasi kysymykseen “ei”, kun edellisinä kyselyvuosina luvut ovat olleet seuraavat: v. 2017 83 %, v. 2019 86 % ja v. 2019 91 %.

85 % vastaajista kertoo, ettei ole todistanut tai kohdannut seuran toiminnassa syrjintää. Lukema on vastaava kuin vuoden 2021 kartoituksessa. Yleisimmin syrjintä on kohdistunut sukupuoleen (37 %) tai ikään (27 %). Vastaukset eroavat vuoden 2021 kyselytuloksista (Kuvio 2). Vuonna 2021 syrjinnän kohteeksi määriteltiin yleisimmin henkilökohtainen elämänkatsomus (29 %), toiseksi yleisimmin ikä (27 %) ja kolmanneksi yleisimmin sukupuoli (25 %). Iän osalta prosenttiosuus on siis sama kuin kaksi vuotta aiemminkin, mutta sukupuolen kokeminen syrjinnän kohteena on lisääntynyt.

Samaan aikaan yhdenvertaisuuskartoituksissa on vuosien varrella tullut esiin se, ettei suurin osa vastaajista tiedä, puhutaanko seurassa syrjinnästä. Suurin osa ei myöskään tiedä, onko seurassa määritelty toimintatapaa tilanteiden käsittelyyn. 

Tietoisuuden lisääminen yhdenvertaisesta toiminnasta sekä syrjinnästä, rasismista ja häirinnästä ja näihin puuttumisen eri tavoista on edelleen keskeinen teema liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyössä. Teeman toimenpiteet painottuvat viestintään, erilaisiin kampanjoihin ja kannanottoihin, koulutukseen sekä erilaisten prosessien ja toimenpideohjeiden ylläpitoon ja päivitykseen. 

Teema 2: Matalan kynnyksen harrastamisen edistäminen

Harrastamisen edullisuus on koettu kaikissa liiton yhdenvertaisuuskartoituksissa ehdottomaksi frisbeegolfin vahvuudeksi lajina. Vuoden 2023 kartoituskyselyn vastaajista 99 % koki, että frisbeegolfin harrastaminen hänen omassa seurassaan on mahdollista edullisesti. Lukema on säilynyt samana kaikista aiemmista kartoituskyselyvuosista 2017, 2019 ja 2021 lähtien. 

Tästä vahvuudesta on tärkeää pitää kiinni. Frisbeegolfissa lajina harrastamisen aloituskynnys on verrattain matala, ja suurin osa harrastuspaikoista on kaikille avoimia ja ilmaisia lähiliikuntapaikkoja. SFL edistää tavoitetta erilaisin kannanotoin sekä harrastajan polkua edelleen kehittämällä. Tavoitteena on edistää ja tuoda näkyväksi matalan kynnyksen harrastamismahdollisuuksia.

Teema 3: Nais- ja tyttötoiminnan edistäminen frisbeegolfissa

Vuoden 2023 kartoituskyselyn mukaan liki 97 % vastaajista koki, että tytöillä ja pojilla on seurassa samanlaiset mahdollisuudet harrastaa ja kilpailla. Vastaavasti vain 55 %:ssa seuroista on johto-, valmennus- ja ohjaajatehtävissä mukana sekä naisia että miehiä. SFL:n jäsenseurojen jäseniä tarkasteltaessa on nais- ja tyttöjäsenten osuus koko jäsenmäärästä vain noin 6 %.

Jäsenet siis kokevat, että sukupuolesta riippumatta mahdollisuus harrastaa seuroissa on yhtäläinen. Nais- ja tyttöharrastajien osuus kaikista harrastajista on kuitenkin pieni. Monipuoliselle nais- ja tyttötoiminnalle sekä kehitystyölle on siis jatkossakin tarvetta. Lisäksi tulisi kartoittaa säännöllisesti, minkälainen toiminta lajin parissa voisi innostaa uusia tyttö- ja naisharrastajia mukaan. Matalan kynnyksen Lady Tour -kilpailusarjalle on tilausta myös jatkossa. 

Teema 4: Soveltava frisbeegolf ja esteettömyys

Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun osalta tilanne on hieman taantunut vuodesta 2021. Vuonna 2021 10 % vastaajista ilmoitti, että heidän seuroissaan organisoidaan soveltavaa liikuntaa tai vammaisurheilua, kun taas vuonna 2023 vastaava lukema oli tippunut 8 %:iin. Vuosina 2017 ja 2019 vastaava lukema on ollut taas selvästi alhaisempi (4 %).

Vuoden 2021 korkeampaa lukemaa voi selittää kyseisenä toimintavuonna käynnissä ollut OKM:n erityisavustuksen turvin rahoitettu soveltavan frisbeegolfin hanke. Hankkeessa SFL yhdessä Soveltava Liikunta SoveLi ry:n kanssa kehitti esimerkiksi seurojen käyttöön materiaalia soveltavan frisbeegolfin ohjaamisen tueksi. Tulevina vuosina hankevuosien aikana luotua materiaalia on tärkeää nostaa toiminnassa esiin sekä jatkaa yhteistyötä esimerkiksi SoveLin ja Paralympiakomitean kanssa soveltavan frisbeegolfin kehittämiseksi ja esteettömyyden edistämiseksi.

Teema 5: Yhdenvertaisuustyötä arvioidaan ja kehitetään systemaattisesti

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman pohjalta vuosittaiset yhdenvertaisuustyön toimenpiteet ja tavoitteet kirjataan toimintasuunnitelmaan. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toteutus aikataulutetaan ja sen toteutumista seurataan vuosittain. Seuraava yhdenvertaisuuskartoitus toteutetaan vuonna 2025.

Lisätietoja ja hyödyllisiä linkkejä

Liiton nettisivuilla yhdenvertaisuuteen liittyvät materiaalit on koottu Vastuullisuus-osioon, alasivulle ”Yhdenvertaisuuus”. Sivulle on koottu tietoa yhdenvertaisuussuunnitelmasta, toimintaohjeet epäasiallisen käytöksen raportoimiseen, liiton kriisiviestintäohje sekä erilaisia vinkkejä ja ohjeista esimerkiksi seurojen käyttöön. 

Liiton päivitetty yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma löytyy täältä. 

Toimintaohjeet epäasiallisen käytöksen raportoimiseen

Mikäli kohtaat liiton tai sen jäsenseuran toiminnassa epäasiallista käytöstä, kuten syrjintää tai häirintää, voit olla aiheen tiimoilta yhteyksissä liiton häirintäyhteyshenkilöihin.

Yhteyshenkilöinä toimivat

  • liiton urheilutoimenjohtaja Tapani Aulu (tapani.aulu@frisbeegolfliitto.fi) sekä
  • puheenjohtaja Laura Heikkilä (pj@frisbeegolfliitto.fi)

Voit myös ottaa nimettömästi yhteyttä Väestöliiton Et ole yksin -palveluun, ja jutella turvallisen ammattilaisen kanssa.

Et ole yksin-palvelun yhteystiedot bannerissa.

Kuva: etoleyksin.fi


SFL kiittää kaikkia yhdenvertaisuuskartoitukseen osallistuneita! 

Lisätietoja: toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi