Suomen frisbeegolfliiton kilpailumanipulaation torjunnan ohjelma

"Suomen frisbeegolfliitto sitoutuu kilpailumanipulaation ja vilpin vastaiseen työhön sekä noudattamaan Olympiakomitean ja SUEKin reilun kilpailun periaatteita. "

Julkaistu 27.2.2023

Sisällys

 1. Kilpailumanipulaatio
 2. Suomen frisbeegolfliiton arvoperusta ja ohjelman tavoitteet
 3. Kilpailumanipulaation tilannekuva frisbeegolfissa
 4. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet
 5. Viestintä
 6. Toimintaohje kilpailumanipulaatioepäilylle
 7. Ilmoituksen käsittely ja kurinpitotoimet
 8. Ohjelman seuranta ja arvioin

Kilpailumanipulaatio

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry määrittelee kilpailumanipulaation: 

Kilpailumanipulaatio tarkoittaa järjestelyä, toimenpidettä tai laiminlyöntiä, jolla pyritään vaikuttamaan urheilukilpailun lopputulokseen tai kulkuun poistamalla urheilukilpailuun kuuluvaa ennakoimattomuutta siten, että sillä saavutetaan kohtuutonta etua itselle tai muille. Useimmiten kilpailumanipulaatiossa kyse on rahasta. Kilpailumanipulaatio voi olla vedonlyönti- tai urheiluperustaista. Vedonlyöntiperusteisen manipulaation tavoitteena on suoran tai epäsuoran taloudellisen tuoton saaminen vedonlyönnin avulla. Suora taloudellinen tuotto tarkoittaa vedonlyönnillä saavutettua rahasummaa ja epäsuora taloudellinen tuotto esimerkiksi rahanpesulla saavutettua hyötyä. Urheiluperustaisessa manipulaatiossa tavoitteena on kilpailullisen edun saavuttaminen epärehellisin keinoin. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tietyn merkityksellisen ottelun voittaminen tai häviäminen, sarjapaikan säilyttäminen tai nouseminen ylempiin sarjoihin. (SUEK, 2023)

Kilpailumanipulaatio ei rajoitu vain lopputulosten järjestämiseen, vaan manipulaatiota voi tapahtua myös kilpailutapahtuman sisällä, frisbeegolfissa esimerkiksi yksittäisen väylätuloksen manipulointina. Tämä ei vaikuta välttämättä lopulliseen lopputulokseen, mutta sen muokkaaminen voi olla helpompaa kuin lopputuloksen järjestäminen. 

Frisbeegolfissa kilpaillaan rahapalkinnoista jo alemmillakin kilpailutasoilla, joten houkutus pieneenkin vilppiin on kohonnut. Siksi manipulaation ehkäisyn toimenpiteet pitää ulottaa kaikilla kilpailutasoille ja väärinkäytöksiin tulee puuttua tiukasti. 

Suomen frisbeegolfliiton arvoperusta ja ohjelman tavoitteet

Suomen frisbeegolfliiton (SFL) toiminnan perustana on liiton visio ja stretegiset valinnat, joita tarkastellaan vuosittain. Reilun pelin periaatteiden ja eettisten arvojen vahvistaminen ja tietoisuuden lisääminen jo aikaisen vaiheen seuratoiminnassa on paras tapa kasvattaa lajin pariin reiluja, tasa-arvoisia ja puhtaita sekä vastuuntuntoisia urheilijoita. 

Urheilun rehellisyyden ja etiikan suojelemiseksi on tehty Euroopan neuvoston toimesta yleissopimus, Macolin-sopimus. Sopimuksen päätavoitteena on urheilukilpailujen manipuloinnin ehkäiseminen, tunnistaminen ja rikkeistä rankaiseminen. Urheilutoimijoiden välistä yhteistyötä pyritään kehittämään kansallisesti ja kansainvälisesti urheilukilpailujen manipuloinnin torjumiseksi. Tavoitteiden myötä pyritään suojelemaan urheilun rehellisyyttä ja etiikkaa.

Suomen frisbeegolfliitto sitoutuu kilpailumanipulaation ja vilpin vastaiseen työhön sekä noudattamaan Olympiakomitean ja SUEKin reilun kilpailun periaatteita. 

SFL haluaa säännöillään, sopimuksillaan, koulutuksella sekä viestinnällä varmistaa, että kaikki toimintaan osallistuvat toimijat ymmärtävät ohjelman periaatteet ja sitoutuvat ohjelmaan. 

Kilpailumanipulaation tilannekuva frisbeegolfissa

Kilpailumanipulaation tilannekuvan itsearviossa helmikuussa 2023 frisbeegolfin tilannekuvan uhkataso on keskitasoa. Lajin kansainväliset yhteydet ovat merkittäviä ja lajin parissa liikkuvan rahan määrä on merkittävästi kohonnut. Vedonlyönnin määrä lajissa on kansallisesti ja kansainvälisesti vähäistä

Rahapalkinnot lajissa ovat koko ajan kasvussa ja siksi riskit ovat kohonneet myös kotimaan kilpailuissa. Manipulaation riskiä kohottaa myös se, että lajissa ei ole virallisesti tuomareita, vaan pelaajat pääsääntöisesti tuomitsevat pelitilanteissa itseään ja toisiaan. 

Frisbeegolfin rating- ja luokkajärjestelmän vuoksi tulosmanipuloinnin riski on kohonnut myös tahallisen huonosti pelaamisen osalta, jotta pelaajaa säilyttää tietyn rating-tason ja oikeuden osallistua kyseisen tason kilpailuihin. 

Frisbeegoflissa ei ole tullut ilmi merkittäviä kilpailumanipulaatiotapauksia, mutta kilpailun sisäistä tulosmanipulaatiota on esiintynyt ja sen torjuntaa varten on tulospalvelujärjestelmissä rakennettu järjestelmiä, joilla se voidaan tunnistaa ja raportoida. Kyky tunnistaa riskitekijöitä on tilannekuvan mukaan hyvä. 

SFL:n arvion mukaan suomalaisiin urheiluseuroihin ei liity merkittäviä omistuksia tai sponsoritahoja. Tiedossa ei ole epäilyksiä siitä, että frisbeegolfia olisi käytetty rikolliseen toimintaan tai muuhun liiketaloudelliseen hyödyntämiseen vastoin sääntöjä. 

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Säännöt ja sopimukset

Frisbeegolfin viralliset säännöt määrittävät rangaistukset kilpailusuorituksen aikana tapahtuvasta vilpistä ja tulosmanipulaatiosta, mukaan lukien tahallisen huonosti pelaamisen rangaistavuus.

SFL:n  kurinpitosäännöissä määrätään vedonlyönnistä ja kilpailumanipulaatiosta pykälässä 2 rangaistavaksi:

 1. joka urheilee, yrittää urheilla tai ehdottaa urheilemista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan kilpailutapahtumia tai laiminlyö tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle tai seuralle, tai joka urheilutoimijana (urheilijat, valmentajat, huoltajat, seurajohtoon kuuluvat henkilöt, seuran lääkintähenkilöstö, joukkueen jäsenet, tuomaristo) jakaa sisäpiiritietoa ulkopuolisille. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan tietoa, joka ei ole seuran/joukkueen ulkopuolisten tiedossa. Tällaista tietoa on esimerkiksi julkistamattomat kokoonpanotiedot, urheilijoiden terveydentilat ja kilpailutaktiikat.
 2. joka lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan (pelaaja tai toimitsija);

Kilpailutoimintaan osallistuvat pelaajat sitoutuvat lisenssin hankkimalla noudattamaan kaikkia liiton, kansainvälisen lajiliiton kulloinkin voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä.

Arvokisajoukkueiden urheiljiasopimuksissa urheiljat sitoutuvat suorittamaan SUEK:in Reilusti paras -verkkokoulutuksen ja noudattamaan kaikkia liiton, kansainvälisen lajiliiton kulloinkin voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä. Sopimuksiin on kirjattu sitoutuminen kilpailumanipulaation vastaiseen toimintaan sekä vedonlyöntikielto.

Kilpailunjärjestäjän lisenssihakemuksessa hakija sitoutuu kilpailumanipuloinnin torjuntaan. 

SFL:n sisällyttää kilpailumanipulaation ehkäisemisen myös kaikkiin yhteistyösopimuksiinsa.

SM-kisojen ja liiton kiertueiden järjestäjäsopimuksissa edellytetään sitoutumista kilpailumanipulaation ehkäisyyn.

Koulutus

Kilpailumanipulaation tunnistaminen ja sen vastaiset toimenpiteet ovat osa SFL:n koulutuksia urheilijoille, kilpailunjohtajille, seuroille, liiton toimihenkilöille ja luottamushenkilöille. Koulutukset ovat maksuttomia.

Koulutuksena käytetään SUEK:in Reilusti paras -verkkokoulutusta. SFL edellyttää, että Reilusti Paras -verkkokoulutus suoritetaan kahden vuoden välein. Eli diplomi on voimassa kaksi kalenterivuotta. 

Urheilijat

Urheilijoita koulutetaan pääsääntöisesti leireillä ja ennen arvokisaedustuksia. Koulutuksena käytetään SUEK:in Reilusti paras -verkkokoulutusta.

Maajoukkueurheilijoilta ja akatemiaurheilijoilta edellytetään SUEK:in Reilusti paras -verkkokoulutuksen suorittamista ja sitä suositellaan kaikille urheilijoille. 

Seurat

SM-kilpailuja järjestäville seuroille sisällytetään vuosittain kilpailumanipulaation torjuntakoulutusta kilpailujärjestäjien koulutukseen. Koulutuksen järjestetään joko verkkokoulutuksena, sen järjestää SFL:n oma koulutettu kouluttaja tai koulutus tilataan SUEKilta.

Seurat voivat myös itse tilata kilpailumanipulaation torjuntakoulutuksia SUEKilta. Seurojen itse SUEKilta tilaamat koulutukset ovat maksullisia. 

SFL suosittelee Reilusti paras -koulutusta seurapäättäjille. 

Kilpailunjohtajat

Kaikilta kilpailunjohtajilta edellytetään virallisen toimitsijan sääntökokeen suorittaminen. Lisäksi kaikille kilpailunjohtajille suositellaan Reilusti paras -verkkokoulutusta. 

Kilpailunjohtajien ohjeissa ja kilpailujärjestelmän käyttöohjeissa koulutetaan tulosmanipulaation estämisen periaatteet ja järjestelmän käyttö. 

Liiton toimihenkilöt ja luottamushenkilöt

Kaikilta liiton hallituksen toimihenkilöiltä ja hallituksen jäseniltä edellytetään Reilusti paras -verkkokoulutuksen suorittamista. 

Koulutustoiminnan vastuuhenkilönä toimii nuoriso- ja koulutuskoordinaattori Leo Piironen (leo.piironen@frisbeegolfliitto.fi). Vastuuhenkilö raportoi SUEK:ille pidetyistä koulutuksista ja seuraa koulutusvelvoitteiden toteuttamista liitossa. Seuranta tapahtuu tilastoimalla verkkokurssin suorittaneet. 

Viestintä

Kilpailumanipulaation torjunta kuuluu SFL:n vastuullisuuden vuosikelloon ja -viestintäohjelmaan. Ohjelma on julkaistu liiton verkkosivuilla vastuullisuuden kokonaisuudessa yhdessä antidoping-ohjelman kanssa.

Verkkosivuilta löytyy ohjeet manipulaation raportointiin ja linkit SUEKin Reilusti paras -verkkokoulutukseen sekä ILMO-palveluun. Samasta yhteydestä löytyy myös liiton kriisiviestintäsuunnitelma, jota käytetään mahdollisten kilpailumanipulaatiotilanteiden sattuessa. 

Kilpailumanipulaatiotapauksesta viestiminen on liiton vastuulla. Liiton kriisiviestintäryhmän jäseniä ovat puheenjohtaja (pj@frisbeegolfliitto.fi) ja toiminnanjohtaja (toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi) sekä tarpeelliset tapauskohtaiset asiantuntijat.

SFL viestii kilpailumanipulaation torjunnan ohjelmasta säännöllisesti omissa kanavissaan eri kohderyhmille. Näitä ovat seuratiedotteet, uutiset, some-kanavat ja muu kohdennettu viestintä. 

Liitto tekee yhteistyötä SUEKin kanssa myös mm. kampanjoinnissa ja tilaisuuksien järjestämisessä. SUEKin maksuton esittelypiste pyydetään harkinnan mukaan erilaisiin tapahtumiin.

Toimintaohje kilpailumanipulaatioepäilylle

Jos sinulle ehdotetaan kilpailumanipulaatiota tai epäilet kilpailumanipulaatiota frisbeegolfissa, toimi näin:

 1. Tunnista tai havaitse tapahtunut kilpailumanipulaatioyritys. Kieltäydy kohteliaasti, mutta päättäväisesti.
 2. Kerro ehdotuksesta tai mahdollisesta rikkomuksesta joko frisbeegolfliitolle, SUEKille tai halutessasi suoraan poliisille. Olennaisinta on, että kerrot tietosi luotettavalle taholle, etkä jää asian kanssa yksin. Voit myös ilmoittaa tiedoistasi anonyymisti SUEKin ILMO-palvelun kautta.
 3. Säilytä kaikki saamasi tiedot, kuten esimerkiksi sinulle lähetetyt viestit tai sähköpostit. Voit säilyttää tietoja esimerkiksi kuvakaappauksien avulla. Niitä voidaan myöhemmin hyödyntää tapauksen selvittämisessä tai mahdollisena todistusaineistona.

Suomen frisbeegolfliiton yhteyshenkilö kilpailumanipulaatioon liittyvissä asioissa on urheilutoimenjohtaja Tapani Aulu, tapani.aulu@frisbeegolfliitto.fi, 050 321 5459

Ilmoituksen käsittely ja kurinpitotoimet

 1. Tapauksen alustava käsittely toteutetaan liiton sisällä kilpailumanipulaation yhteyshenkilön toimesta. Käytännössä tämä tarkoittaa saatavilla olevien tapahtumatietojen keräämistä, joiden perusteella päätetään jatkotoimista.
 2. Kaikista tapauksista ilmoitetaan SUEKin tutkintapäällikölle. Tapauksista ja yhteistyöstä käydään keskustelu tapauskohtaisesti, ja sovitaan asiasta tiedottamisesta, rooleista ja vastuista yhdessä SUEKin kanssa.
 3. Tarvittaessa SUEK vie asian kansallisen yhteistoimintaryhmän (National platform) käsiteltäväksi. Yhteistoimintaryhmässä on mukana muun muassa poliisi, joka päättää mahdollisista rikostutkinnallisista toimenpiteistä. 
 4. Mikäli tapaus ei johda rikostutkinnallisiin toimenpiteisiin, lajiliitto voi pyytää SUEKin apua niiden asioiden selvittämisessä, jotka eivät täytä rikoksen tunnusmerkistöä. Selvitys tehdään yhteistyössä liiton kanssa.
 5. Selvityksen päätyttyä liiton tulee harkita asian viemistä lajiliiton kurinpitokäsittelyyn tai päättää asian käsittely. Lajin kurinpito päättää kilpailullisista seuraamuksista. 
 6. Tarvittaessa asianosaisia tiedotetaan asian käsittelyn päättämisestä tai sen lopputuloksesta. Tiedotusvastuu on tutkintaa johtaneella taholla.

SFL:n kurinpitoprosessi on eroteltu kahteen osaan seuraavasti:

 • Suomessa järjestettävissä, lajin kansainvälisen kattojärjestön Professional Disc Golf Associationin (jäljempänä: PDGA) alaiseksi sanktioidun kilpailun aikana tapahtuvat kurinpitoasiat etenevät PDGA:n kurinpitoprosessin mukaisesti.
 • Muussa toiminnassa ilmenevät kurinpitomääräysten alaisia tahoja koskevat tapaukset etenevät liiton kurinpitoprosessin kautta. Liiton kurinpitoprosessissa kurinpitotapaukset käsittelee liiton hallitus. Vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat tapaukset käsitellään urheiluyhteisön yhteisessä kurinpitolautakunnassa. 

Tarkempi kurinpitoprosessi ja rangaistukset löytyvät SFL:n kurinpitosäännöistä

Ohjelman seuranta ja arviointi

SFL:n kilpailumanipulaation torjunnan ohjelma julkaistaan liiton verkkosivuilla. Sen toteutumisesta ja sen päivittämisestä vastaa urheilutoimenjohtaja yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Kilpailumanipulaatioon liittyvää koulutusta seuraa ja sen tuloksista raportoi nuoriso- ja koulutuskoordinaattori. Kaikki mainitut ylläpitävät osaamistaan aiheesta osallistumalla SUEKin tarjoamiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin. 

SFL tekee kilpailumanipulaation tilannekuvan arvioinnin 2 vuoden välein. SFL:n hallitus hyväksyy ohjelman ja arvioi sen päivitystarpeet. Toimintasuunnitelmaan kirjoitetaan kilpailumanipulaation torjunnan ohjelman toteuttaminen kullakin tasolla. Ohjelman puitteissa tehdyt toimenpiteet kirjataan liiton toimintakertomukseen.