Kevään seurakyselyn tuloksia

SFL kartoitti keväällä seurakyselyssä jäsenseurojen toimintaa sekä mielipiteitä liiton palveluista.

SFL on julkaissut lähes vuosittain kyselyn jäsenseuroilleen. Viime vuonna liitto toteutti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn ja vuonna 2020 junioritoiminnan kyselyn. Tänä vuonna liitto toteutti seurakyselyn, jonka tarkoituksena on mahdollistaa liiton jäsenseurojen segmentointi.  

Kyselyllä kartoitettiin millaista toimintaa jäsenseurat ovat toteuttaneet viimeisen vuoden aikana ja millaista toimintaa suunnitellaan seuraavan vuoden sisällä toteutettavaksi. Kyselyssä kysyttiin myös muun muassa kiinnostuksesta osallistua tuleviin ohjaajakoulutuksiin sekä liiton tarjoamien palveluiden käytöstä ja niiden toimivuudesta. 

Kyselyyn vastasi 36 seuraa eri puolilta Suomea. 

Seurojen omia mestaruuskisoja, viikkokisoja ja harjoituksia junioreille

Vastanneet seurat järjestävät tällä hetkellä monenlaista kisatoimintaa ja ohjausta. Seurojen omia mestaruuskisoja järjestää peräti 80 % vastanneista seuroista, ja viikkokisoja järjestää yhtä monta seuraa. 55 % vastanneista seuroista järjestää liiton sanktioimia erilliskisoja. Alueellisia kisoja järjestää reilut 19 % vastanneista ja kansallisen tason kilpailuja järjestetään lähes yhtä monessa seurassa. 

Ohjatuista harjoituksista eniten järjestetään vastanneiden seurojen keskuudessa harjoituksia junioreille (56 %). Ryhmävalmennuksia, kuten tyky-päiviä, järjestää 44 % vastanneista, ja harjoituksia aikuisille 39 % vastanneista. Yksilövalmennuksia, perheille suunnattuja valmennuksia ja Suomen mallin frisbeegolfkerhoja järjestetään yksittäisissä seuroissa. 

Suunnitelmissa kisatoimintaa, ratojen ylläpitoa ja harjoituksia junioreille 

Valtaosa vastanneista (94 %) suunnittelee järjestävänsä seuraavan vuoden aikana kisatoimintaa. Ratojen ylläpito kuuluu myös lähes kaikkien vastanneiden seurojen (89 %) suunniteltuun toimintaan, mikä ei ole yllätys kun otetaan huomioon, että 94 % seuroista vastasi ylläpitävänsä frisbeegolfrataa tai -ratoja. 

Kolme neljäsosaa vastanneista aikoo järjestää harjoituksia junioreille, ja aikuisille kaksi viidesosaa vastanneista. Erilaisia tapahtumia aikoo järjestää 61 % seuroista. Harrastamisen Suomen mallin frisbeegolfkerhoja aikoo järjestää noin 8 % vastanneista, mutta luku ei välttämättä sisällä kouluille järjestettäviä muita frisbeegolfkoulutuksia. 

Yli viidesosa seuroista suunnittelee palkkaavansa työntekijän

Yhdellä kolmasosalla seuroista on nimetty juniorivastaava. Yhteistyö alueen muiden frisbeegolfseurojen kanssa on vastanneille seuroille tyypillistä, sillä 78 % tekee yhteistyötä, ja lisäksi yksi seura suunnittelee aloittavansa yhteistyön.

Ohjaaja 1 -koulutuksen käyneitä on seuroissa vaihtelevasti, joissakin on kaksi tai kolme, yhdessä jopa viisi tai kuusi. Vastanneiden joukossa on myös useita seuroja, joissa koulutuksen käyneitä ei ole. Puolet vastaajista ilmoitti, että koulutuksen käyneitä ei ole, mutta osalla näistä seuroista oli koulutuksesta kiinnostuneita jäseniä. Kuusi seuraa ilmoitti aluekouluttajien koulutuksesta kiinnostuneen jäsenensä nimen. 

Suurimmalla osalla vastanneista seuroista (75 %) ei ole eikä ole ollut viimeisen vuoden aikana työntekijää. Osa-aikainen työntekijä on ollut kolmella seuralla ja neljä seuraa on maksanut työkorvauksia esimerkiksi ohjauksesta. Kaksi seuraa on palkannut nuoren kesätyösetelillä. Yksi seuraa maksaa opastuksiin osallistuneille lahjakortteina ja yhdellä seuralla on ollut työharjoittelija rataprojektissa. Yli viidesosa vastanneista seuroista suunnittelee kuitenkin palkkaavansa työntekijän seuraavan kahden vuoden sisällä. Reilusti yli puolet (58 %) katsoo, että työntekijälle ei ole tarvetta. Lähes viidesosa vastanneista seuroista ilmoittaa palkkaamisen haasteeksi resurssien puutteen. 

Metrix, liiton uutiset ja tiedotteet sekä ilmaismateriaalit parhaiten hyödynnettyjä palveluita

Liiton kyselyssä listatuista palveluista ylivoimaisesti eniten vastanneet seurat hyödyntävät Metrixiä (94 %). Liiton uutisia ja tiedotteita seuraa 80 % seuroista ja ilmaisia materiaaleja (mm. kaulapassit ja oppaat) hyödyntää 67 % seuroista. Liiton Facebook-ryhmiä (seura-aktiivit ja junioritoiminta) hyödyntää yli puolet vastaajista (56 %).

Vajaa puolet seuroista (47 %) käyttää liiton ohjeita kilpailunjärjestäjälle sekä Suomisport-seurapalvelun muita kuin suoria jäsenyystoimintoja (47 %). Liiton työntekijöiden tarjoama tuki ja Liitopäiville osallistuminen saivat saman verran vastauksia (28 %). Muut kyselyssä mainitut palvelut saivat yksittäisiä vastauksia (alueellinen tuki, koulutukset). 

Seuratiedotteita kiitettiin – Suomisport-tuessa ja Metrix-tuessa eniten kehitettävää

Pylväsdiagrammi kuvaa vastanneiden seurojen mielipidettä liiton palveluista. Kuva: SFL.

Pylväsdiagrammi kuvaa vastanneiden seurojen mielipidettä liiton palveluista. Kuva: SFL.

Kyselyssä kartoitettiin mielipiteitä kymmeneen eri liiton tarjoamaan palveluun. Vastausvaihtoehtoja oli neljä: kiitettävä palvelu, kehitettävää palvelussa, palvelu ei toimi ja EOS (ei osaa sanoa). Parhaat arviot liiton palveluista annettiin seuratiedotteille (78 % näkee palvelun kiitettävänä). Koulutusmateriaalit ja nettisivujen ohjeet arvioitiin myös suurimmassa osassa seuroissa kiitettäväksi (56 %). Vähiten kantaa otettiin painotuotteisiin (47 % EOS), kysymyspäiviin sosiaalisessa mediassa (39 % EOS) sekä kilpailunjärjestäjälle tarjottavaan tukeen (36 % EOS). Palvelu ei toimi -vastauksia saatiin yhdestä kahteen seuraaviin palveluihin: suora yhteydenpito seuroihin, kysymyspäivät sosiaalisessa mediassa, kilpailunjärjestäjän tuki ja seura-aktiivien ryhmä Facebookissa. Eniten kehitettävää nähtiin Suomisport-tuessa (61 % valitsi kehitettävää palvelussa -vaihtoehdon) sekä Metrix-tuessa (42 %). 

Kysymykseen siitä minkälaista palvelua tai tukea seura kaipaisi liitolta saatiin viisi vastausta. Niissä mainittiin ohjaajakoulutukset, vuosittainen aluetapaaminen, ohjaus koulutuksiin, neuvonta EU-rahojen hakemisessa sekä neuvonta isojen kisojen järjestämisessä. Vapaan sanan puolella esitettiin parannustoiveita Suomisportiin sekä toive saada etenkin junioritoimintaa tukevaa koulutusmateriaalia myös ruotsin kielellä. 

Kiitos vielä kaikille kyselyyn osallistuneille seuroille!