#Liityfribaseuraan – SFL:n jäsenhankintakampanja tarjoaa uusia jäsenetuja sekä nostaa esille seuratoiminnan merkitystä

SFL käynnistää jäsenhankintakampanjan, jonka tavoitteena on tukea jäsenseurojen jäsenhankintaa, lisätä jäsenseurojen jäsenmäärää ja nostaa esille frisbeegolfseurojen toiminnan merkitystä yksilöille ja yhteisöille.

Liitto tarjoaa jäsenseurojensa jäsenille uusia jäsenetuja.

Suomen frisbeegolfliitto toteuttaa kesän ja syksyn aikana jäsenhankintakampanjan. Kampanjan tavoitteena on tukea jäsenseurojen jäsenhankintaa, lisätä jäsenseurojen jäsenmäärää ja nostaa esille frisbeegolfseurojen toiminnan merkitystä yksilöille ja yhteisöille. 

Valtaosa seuroista jäsenmäärältään pieniä – seuratoiminta monipuolista 

Liittoon kuuluu tällä hetkellä eri puolilla Suomea 212 jäsenseuraa, joilla on yhteensä 11983 Suomisportiin rekisteröityä jäsentä. Yksittäisiä jäseniä tästä luvusta on yhteensä 10668, eli osa jäsenistä on vähintään kahden seuran jäsen. Noin kolmasosa liiton jäsenseuroista on melko pieniä, jäsenmäärältään 20-49 jäsenen seuroja. Toiseksi suurimman osuuden jäsenseuroista muodostavat 1-19 jäsenen seurat. Yli 100 jäsenen seuroja on tällä hetkellä 32.

Liiton jäsenseurat järjestävät monipuolisesti suomalaisia liikuttavaa toimintaa (seurakysely 2022), kuten eritasoisia kilpailuja aina matalan kynnyksen viikkokisoista ja seuramestaruuskilpailuista PDGA:n sanktioimiin erilliskisoihin, SM-kisoihin ja kansainvälisiin kisoihin.  Suuri osa seuroista järjestää lisäksi seurojen jäsenille ja seuraan kuulumattomille harrastajille erilaisia harkkoja ja leirejä sekä lajiesittelyjä esimerkiksi oppilaitoksissa ja tyhy-toimintaa. Seurat osallistuvat myös monenlaisiin tapahtumiin.

Yksi merkittävä toimintamuoto liiton jäsenseuroissa on frisbeegolfratojen ylläpito ja rakentaminen. Suomalaiselle frisbeegolfharrastajalle on tarjolla yli 1000 maksutonta rataa. SFL:n jäsenseurakyselyyn 2022 saatujen vastausten perusteella voidaan todeta, että valtaosa liiton jäsenseuroista ylläpitää vähintään yhtä frisbeegolfrataa. Lajin harrastusolosuhteiden parantaminen talkoovoimin muodostaakin monen frisbeegolfseuran toiminnan ytimen. 

SFL:n jäsenseurat ovat aktiivisella toiminnallaan osaltaan tekemässä toimintakykyistä Suomea. SFL on mukana Olympiakomitean Toimintakykyinen Suomi -kampanjassa, jonka tavoitteena on lisätä liikettä ja pitää Suomi toimintakykyisenä. SFL on julkaissut tammikuussa somessa oman lupauksensa, jonka mukaan SFL liikuttaa suomalaisia yhdessä jäsenseurojensa kanssa vuoden 2024 aikana vähintään 1 000 000 000 askeleen verran. SFL julkaisee kesän aikana esimerkiksi tuleviin SM-kisoihin osallistuvien pelaajien arvioidut askelmäärät SM-kisoissa.

Liitto tarjoaa jäsenseurojen käyttöön erilaisia somepohjia kampanjaan liittyen. Kuva: SFL.

Mitä frisbeegolfseuran jäsenmäärän kasvulla voidaan saavuttaa?

Frisbeegolfseuran jäsenmäärän kasvattaminen ei ole itseisarvo, mutta jäsenmäärän hallittu kasvaminen voi hyödyttää seuralle tärkeiden tavoitteiden saavuttamisessa. Seuran jäsenmäärällä voi olla vaikutusta silloin, kun seura hakee erilaisia seura-avustuksia esimerkiksi kotipaikkakunnalta tai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Seuran jäsenmäärällä on usein myös selkeä yhteys siihen, miten usein ja minkälaiseen kellonaikaan seuralle tarjotaan vuoroja kunnan tai kaupungin liikuntasaleihin, halleihin ja ulkokentille.

Seuran tulojen kasvu jäsenmaksujen lisääntyessä mahdollistaa seuratoiminnan monipuolistamista ja esimerkiksi radan ylläpitotyöhön panostamista, ja hyödyttää täten sekä seuran jäseniä että kaikkia lajia harrastavia. Vapaaehtoisten ja hallitusaktiivien löytäminen voi myös olla helpompaa kun jäsenmäärä kasvaa. 

Seurojen jäsenmäärän kasvu voi vaikuttaa positiivisesti myös lajikulttuuriin. Frisbeegolfseuroilla on suuri mahdollisuus vaikuttaa lajia harrastavien pelaajien käyttäytymiseen frisbeegolfradoilla nostamalla tietoisuutta esimerkiksi frisbeegolfetiketistä ja lajin säännöistä. Suurin osa frisbeegolfin harrastajista, eli niin sanotuista höntsäheittelijöistä, ei tällä hetkellä kuulu frisbeegolfseuraan, ja täten esimerkiksi tietoisuus frisbeegolfetiketistä voi olla heikkoa.

Liiton näkökulmasta jäsenseurojen jäsenmäärä vaikuttaa etenkin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavan valtionavun haussa. Ministeriön avustuskriteerit perustuvat pitkälti lajiliittojen jäsenseurojen jäsenmäärään ja kilpailulisenssien määrään eikä avustuksen suuruuteen vaikuta esimerkiksi lajin harrastajien määrä tai se, miten paljon seurojen järjestämään toimintaan osallistuu ihmisiä. 

Uudet jäsenedut jäsenseurojen jäsenille

Liiton yhtenä kampanjaan liittyvänä tavoitteena on ollut hankkia kaikille liiton jäsenseurojen jäsenille yhteisiä, uusia jäsenetuja. Uudella jäsenedulla liitto voi tukea jäsenseurojen jäsenhankintaa tarjoamalla jokaiselle seuralle etuja, joita seurat voivat markkinoida eri yhteyksissä nykyisten frisbeegolfharrastajien ja lajia vasta kokeilevien keskuudessa. SFL tulee viestimään useista uusista jäseneduista kampanjan aikana.

Jos yritykselläsi on tuotteita tai palveluita, joista haluaisitte tarjota etuja frisbeegolfseurojen jäsenille tai kilpailulisenssin hankkineille pelaajille, olkaa yhteydessä suoraan liittoon toiminnanjohtajaan tai järjestösihteeriin.

Seurojen omat jäsenedut esille

Monet seurat ovat hankkineet erilaisia jäsenetuja jäsenilleen. Jäsenetuihin voi kuulua esimerkiksi oikeus osallistua maksutta seuran järjestämiin harkkoihin ja/tai viikkokisoihin tai alennuksia ratamaksuun tai frisbeegolftuotteita myyvään liikkeeseen. Joillakin seuroilla jäsenedut sisältävät alennuksia tai etuja myös muihin kuin frisbeegolfiin liittyviin yrityksiin ja tahoihin. 

Liitto kannustaa jokaista jäsenseuraa viestimään jäsenhankintakampanjan aikana aktiivisesti omista jäseneduistaan eri kanavissa. Käytössä voivat olla oman seuran nettisivujen, somekanavien ja -sovellusten lisäksi esimerkiksi kunnan tai kaupungin erilaiset someryhmät, frisbeegolfradoilla saatavilla olevat flyerit ja ilmoitukset.

Liitto jakaa seurojen postaukset jäseneduistaan kun seura käyttää aihetunnistetta #Liityfribaseuraan ja tägää postaukseen liiton.

Liitto tarjoaa jäsenseurojen käyttöön erilaisia somepohjia kampanjaan liittyen. Kuva: SFL.

#Liityfribaseuraan – aktiivista viestintää eri kanavissa

Kampanja tulee näkymään liiton kanavissa eri tavoin. Liitto julkaisee seuratoimintaan liittyviä tiedotteita, joiden tavoitteena on nostaa esille frisbeegolfseurojen erilaisia toimintamuotoja ja niiden tekemää työtä mahdollisimman monipuolisesti. Jäsenyyteen liittyviä seikkoja, kuten seuratoiminnan yhteisöllisyyttä, talkootyötä ja seurojen jäsenilleen tarjoamia etuja nostetaan esille myös somekanavissa ja liiton seuratiedotteissa monin eri tavoin. 

Monet liiton jäsenseurat tekevät jo tällä hetkellä aktiivisesti jäsenhankintaa. Osa seuroista mainostaa esimerkiksi ylläpitämillään frisbeegolfradoilla omaa seuraa esimerkiksi flyereita jakaen ja ilmoitustauluja qr-koodeineen hyödyntäen. Monet seurat tekevät jäsenhankintaa järjestämällä omia, matalan kynnyksen tapahtumia sekä osallistumalla eri tahojen yhteisesti järjestämiin tapahtumiin. Liiton jäsenseurojen joukossa on myös sellaisia seuroja, joissa jäsenhankintaa ei ainakaan suunnitelmallisesti juurikaan tehdä. Jäsenhankintakampanjan tavoitteena on tukea sekä niitä seuroja, joilla jäsenyyshankinta on osa arkea että niitä seuroja, joilla ei siitä ole vielä juuri kokemusta.

Liitto tarjoaa seurojen käyttöön valmiita somepohjia joihin seurat voivat halutessaan lisätä seuran logon ja joita seurat voivat hyödyntää jäsenhankinnassaan. Seurojen jäsenhankintaan liittyen tarjotaan myös muuta tukimateriaalia. Seuran logon lisääminen somepohjiin onnistuu esimerkiksi maksuttomalla Canva-ohjelmalla.

Somepohjat löytyvät liiton drivekansiosta.

Kampanjaan liittyvän somemateriaalin yhteydessä käytetään yhteistä aihetunnistetta #Liityfribaseuraan. Kun seurat käyttävät kyseistä aihetunnistetta jäsenhankintaan liittyvissä somepostauksissa ja tägäävät liiton instatilin @frisbeegolfliitto julkaisuun, liitto jakaa postaukset tilillään.

Miten kampanjan tavoitteita mitataan?

Jäsenhankintakampanjan tavoitteiden saavuttamista voidaan mitata määrällisesti jäsenmäärän kasvun seuraamisella ja kasvun vertaamisella edellisvuosien kasvuprosentteihin. Kampanjan tuloksia mitataan myös muilla keinoilla, kuten jäsenseuroille lähetettävällä kyselyllä sekä liiton somekanavien tilastoja seuraamalla. 

Lisätietoja kampanjasta antaa liiton toiminnanjohtaja (toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi) sekä järjestösihteeri (sihteeri@frisbeegolfliitto.fi).