SFL:n juniorikyselyn 2020 tuloksia

Suomen frisbeegolfliitto toteutti jäsenseuroilleen juniorikyselyn 22.4.-17.5.2020. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää jäsenseurojen junioritoiminnan tilaa, sekä kartoittaa toimintaan liittyviä haasteita ja onnistumisia.

Suomen frisbeegolfliitto toteutti jäsenseuroilleen juniorikyselyn 22.4.-17.5.2020. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää jäsenseurojen junioritoiminnan tilaa, sekä kartoittaa toimintaan liittyviä haasteita ja onnistumisia. Kyselystä saatuja tuloksia hyödynnetään osana liiton vision 2030 mukaista toimintaa, jonka yhtenä osa-alueena ovat lapset, nuoret ja kouluyhteistyö.

Liiton visioon 2030 voit tutustua tarkemmin täällä. 

Kyselyyn vastasi liiton 162:sta jäsenseurasta 97 seuraa, vastausprosentin näin ollen 59,9%.

Juniorijäsenten määrä ja aktiivisuus

Kyselyssä pyydettiin kertomaan, mikäli seuralla on juniorijäseniä ja kuinka he osallistuvat seuran toimintaan. Juniorijäsenellä tarkoitetaan 18-vuotiasta tai nuorempaa henkilöä.

  • Reilu viidennes (22,7%) seuroista ilmoitti, että seurassa on juniorijäseniä ja he osallistuvat aktiivisesti seuran toimintaan.
  • Kolmannes seuroista (33%) ilmoitti, että juniorit osallistuvat seuran toimintaan jokseenkin aktiivisesti.
  • Hieman alle kymmenes (9,3%) seuroista ilmoitti, että seuran juniorit eivät osallistu seuran toimintaan.
  • 14,4% seuroista ilmoitti, että seurassa ei ole junioreita, vaan juniori-iässä aloittaneet pelaajat ovat nykyään jo aikuisiässä.
  • Viidennes (20,6%) seuroista ilmoitti, että heillä ei ole juniorijäseniä.

Kyselyssä jäsenseuroilta kysyttiin juniorijäsenten määrää ja aktiivisuutta seurassa.

Seuroilta kysyttiin myös, kuinka juniorit ovat tulleet mukaan seuran toimintaan. Ylivoimaisesti eniten seuran toimintaan lähdetään mukaan lajia harrastavan aikuisen tai juniorin mukana. Myös seurojen ja koulujen järjestämät lajikokeilut ovat yleisiä tapoja junioreille liittyä mukaan seuran toimintaan.

Junioritoiminta ja sen järjestäminen

Kyselyssä kartoitettiin seurojen junioritoimintaa myös viimeisen kahden vuoden ajalta. Kyselyyn vastanneista seuroista hieman yli puolet (53,6%) ilmoitti, että seurassa on järjestetty junioritoimintaa viimeisen kahden vuoden aikana. Neljä yleisintä junioritoiminnan muotoa olivat erikseen ohjattu toiminta junioreille, juniorien oma luokka viikkokisoissa, seuran järjestämä juniorien oma kisa, ja juniorien oma harjoitusryhmä tai akatemia.

Kyselyssä seuroilta kysyttiin ovatko he järjestäneet junioritoimintaa viimeisen kahden vuoden aikana. Kyselyssä junioritoiminnalla tarkoitettiin junioreille suunnattua ohjattua toimintaa tai toimintaa, jossa juniorit on erikseen huomioitu.

Liiton tavoitteena on erilaisten tukitoimien avulla saada yhä useampi seura järjestämään junioritoimintaa, jotta mahdollisimman monella lapsella ja nuorella on mahdollisuus tutustua lajiin.

Onnistumiset ja haasteet

Kyselyssä selvitettiin myös toiminnan onnistumisia ja haasteita.

Valtaosa seuroista ( 80,4%) oli sitä mieltä, että seuran junioritoiminnan järjestelyt ovat toimineet hyvin. Toisaalta suurin osa seuroista (61,8%) koki, että toiminnan järjestämisessä tai käynnistämisessä on ollut jonkinlaisia haasteita.

Kyselyssä jäsenseuroilta kysyttiin ovatko he kokeneet junioritoiminnan järjestelyt toimiviksi.

Kyselyssä seuroilta kysyttiin onko junioritoiminnan järjestämisessä tai sen käynnistämisessä ollut haasteita.

Seurat kertoivat kaipaavansa junioritoiminnan järjestämiseen tueksi erityisesti erilaisia tukimateriaaleja, kuten harjoituspankkia ja toiminnan organisoinnin ohjeita. Liiton aikomuksena on tulevaisuudessa tuottaa seuroille junioritoimintaan liittyvää tukimateriaalia. Materiaaleja kerätään tänne.

Ohjaajat osana juniorityötä

Suomen frisbeegolfkouluttajat on vuosien saatossa kouluttanut Ohjaaja 1 ja 2 -koulutettuja henkilöitä ympäri Suomen.

Kyselyssä selvitettiin koulutettujen ohjaajien määrää seuroissa. Kyselyyn vastanneista seuroista yli puolet (56,7%) ilmoitti, että heidän seurassaan ei ole Ohjaaja 1- tai Ohjaaja 2-kurssin käyneitä henkilöitä.

Kyselyssä selvitettiin seurojen Ohjaaja 1 tai 2-kurssin käyneiden henkilöiden määrää.

Kyselyn tulos vahvistaa, että koulutetut ohjaajat jakautuvat seuroihin vielä melko epätasaisesti. Liiton tavoitteena onkin, että Ohjaaja 1-kurssien järjestämistä jatketaan normaalisti kysynnän mukaan, jotta mahdollisimman moneen seuraan saataisiin kurssin käyneitä henkilöitä. SFK:n kurssikalenteri vuodelle 2020 on parhaillaan työn alla.

Kouluyhteistyö

Liiton vision 2030 mukaisesti kyselyssä kartoitettiin myös seurojen ja koulujen välistä yhteistyötä. Kyselyyn vastanneista seuroista 61,1% ilmoitti, että heidän toimialueensa koulut ovat sisällyttäneet opetukseensa frisbeegolfia. Lisäksi seuroista 58,8% ilmoitti, että usealta seuran toiminta-alueen koululta löytyy frisbeegolfratoja tai koreja.

Kyselyssä kartoitettiin onko seuran toiminta-alueen kouluilla frisbeegolfkoreja tai -ratoja.

Junioritoiminnan yhteistyö

Kyselyn lopuksi seuroilla oli mahdollisuus ilmoittautua mukaan junioritoiminnasta kiinnostuneiden Facebook-ryhmään. Ryhmä toimii junioritoiminnan kohtaamispaikkana, jossa jaetaan vinkkejä junioritoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen. Mikäli sinulla heräsi kiinnostus liittyä mukaan ryhmään, voit olla yhteydessä Suomen frisbeegolfliiton nuoriso- ja koulutuskoordinaattoriin Leo Piiroseen. (leo.piironen@frisbeegolfliitto.fi)