Toiminta-avustukset

Vuoden 2018 SFL:n toiminta-avustusten perusteet päivitetään nettisivuille alkuvuodesta 2018. Lisätietoja tässä vaiheessa toiminnanjohtaja Anniina Ihamäeltä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Seuratoiminnan tuki

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) antaa Seuratoiminnan kehittämistukea vuosittain.

http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/seuratuki-vuodelle-2018-haettavissa

Seuratoiminnan kehittämistukea haetaan tänä vuonna siis täysin sähköisesti Seuraverkossa www.seuraverkko.fi. Haku on avoinna ja päättyy pe 15.12. klo 16.15, jolloin järjestelmä sulkeutuu, eikä hakemusta voi enää sen jälkeen lähettää.

HUOM! SFL antaa ministeriölle lausunnot Seuratuen hakemuksista. Tiedottakaa liittoon, kun olette lähettäneet hakemuksen.

 

 

Suomen frisbeegolfliiton seuratuki (toiminta-avustus) 2017

 

Suomen frisbeegolfliitto voi hakemuksesta myöntää jäsenseuroilleen toiminta-avustusta.

 

Esimerkkejä

Elinvoimaiset seurat
– Jäsenhankintakampanja, jäsenten tai hallituksen koulutus yhdistyksen toimintaan liittyen (viestintä, kirjanpito, hallinto jne.)

Lasten ja nuorten suosikkiharrastus
– Lajin esittely koululaisille, iltapäiväkerhotoiminta, ohjatut harjoitukset, jne.

Naiset ja tytöt mukaan
– Naisille ja tytöille profiloituja tapahtumia, keskeisten toimihenkilöiden koulutukset naistoiminnan tukemiseksi jne.

 

Myöntöperusteet: mihin käyttötarkoitukseen ja kenelle?

 

Avustusta voivat hakea Suomen frisbeegolfliiton jäsenyhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena liiton erityisavustuksena.

Avustusta haettaessa on hyvä puntaroida, haetaanko SFL.n jäsenseura-avustusta vai suoraan OKM:n seuratukea.

Huom: Mahdollinen avustus SFK:n koulutuskuluihin ja SFL:n järjestämiin leireihin, kursseihin ja tapahtumiin tulee hakea OKM:n seuratukena.

SFL:n seuratuki on tarkoitettu ennen kaikkea pysyväisluonteisen toiminnan ja rakenteiden tukemiseen. Kertaluonteisten kulujen, kuten välinekustannusten peittämiseksi edellytetään erityisiä perusteita.

Hankkeelta edellytetään, että seuran johto on sitoutunut siihen. Hankkeelle tulee nimetä vastuuhenkilö, selkeä toimintasuunnitelma (toteutuksen organisointi), sekä mitattavat, selkeät ja realistiset tavoitteet. Myös kehitettävän toiminnan vakiinnuttaminen tulee esittää (toimenpiteet).

SFL:n tukiosuus on enintään 75% hankkeesta.

Avustettavan toiminnan tulee alkaa vuoden 2017 kuluessa ja avustuksen tulee kohdentua 31.12.2018 mennessä toteutettuun hankkeeseen.

 

Avustuksen tavoite

 

Avustuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikunnan harrastamista sekä monipuolistaa organisoidun liikunnan harrastusmahdollisuuksia.

Seuratuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä.

Avustuskohteiden odotetaan tukevan Suomen frisbeegolfliiton vision mukaista aktiivista ja osallistavaa kansalaistoimintaa, painopisteenä erityisesti lapset ja nuoret. Muita suositeltavia avustuskiohteita ovat mm.

 • Yhdenvertaisuuden edistäminen (esim erityisryhmien huomioiminen tai sukupuolisen tasa-arvon huomioiminen: ryhmien perustaminen poikavaltaisissa seuroissa tytöille ja tyttövaltaisissa seuroissa pojille.)
 • Säännöllinen laadukas, ohjattu toiminta (ohjatut harjoitusvuorot ovat lapsille sopivaan vuorokauden aikaan, lähellä asuinympäristöä ja muuta elinpiiriä, vrt. lähiliikunta-ajatus)
 • uusien harrastajaryhmien perustaminen/lisääminen
 • uusien harrastajien lisääminen
 • innovatiivisen seuratoiminnan kehittäminen (esim. nuorten omat ideat/ryhmät)
 • vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja yhteisöllisyyden tukeminen

 

Avustuksen käyttöehdot

 

 1. Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.
 2. Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.
 3. Avustuksen saajan edellytetään raportoivan menoista kustannuspaikkatasoisesti.
 4. Avustus ei muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien menojen määrää. Hankkeeseen sisältyvää toimintaa ei voida tukea muista SFL:n tai määrärahoista tai opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahoista (seuratuki tai muut OKM:n määrärahat).
 5. Muun rahoituksen kuin SFL:n seura-avustuksen osuus tulee olla vähintään 25 %.
 6. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat toiminnasta aiheutuneet suoranaiset kulut, kuten ohjaaja- ja valmentajapalkkiot, seurakoulutus ja muut koulutuksesta aiheutuneet kulut (kuten kouluttajalle maksetut korvaukset ja materiaalit). Hyväksyttäviksi koulutukseen liittyviksi kuluiksi ei kuitenkaan lasketa ammattitutkinnosta aiheutuvia kuluja.
 7. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat myös tapahtumista, tilaisuuksista tai kampanjoista aiheutuneet kulut (osana kehittämishanketta), sekä kohtuulliset välinekustannukset osana hanketta (enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista), kohtuulliset tiedotuskulut ja kohtuulliset matkakustannuskulut osana muuta toimintaa. Hyväksyttäviin kuluihin luetaan päätoimisen tai osa-aikaisen työntekijän palkkauskulut (ei kuitenkaan seuraan aiemmin palkattujen toimihenkilöiden osalta, vaan uusien palkkauksien osalta).
 8. Avustusta ei saa käyttää seuraaviin kustannuksiin: liikuntapaikkarakentamisen tai perusparannushankkeiden kustannukset, seuran oman toimitilan vuokra- tai ylläpitokustannukset, jäsenmaksut, lisenssimaksut, vakuutukset, toimitsijapalkkiot, kilpailu- ja sanktiointimaksut, jäsenten, joukkueiden tai ohjaajien vaatehankinnat, opintomatkat, kilpailumatkat, ulkomaanmatkat tai harjoitusmatkat. Avustusta ei saa käyttää myöskään kansallisten lajileirien osallistumismaksuihin, ruokailu- tai välipalakuluihin, kilpailujen palkintokuluihin tai yritystoiminnan kuluihin.
 9. HUOM: Suomen Frisbeegolfkouluttajien ohjaaja- ja valmentajakursseista tai muista SFL:n järjestämistä kurssituksista tai tapahtumista aiheutuneet kulut eivät ole hyväksyttäviä kuluja. (Liitto ei myönnä avustusta itse järjestämänsä toiminnan taloudelliseen tukemiseen, vaikka se on voittoa tavoittelematonta.) Em. kurssituksiin voi hakea valtionavusteista opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukea.
 10. Hyväksyttävät menot määritellään myös avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.
 11. Mikäli hanke tuottaa ylijäämää, seura-avustus tai sen osa on palautettava.
 12. Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti (toimintakertomus, tilinpäätösasiakirjat, toimintasuunnitelma ja talousarvio, PRH:n ajantasaiset tiedot sekä hallituksen kokoonpano ja vastuuhenkilöt toimitettava pyydettäessä).
 13. Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Mittavissa hankkeissa avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.
  • (Laki julkisista hankinnoista 1397/2016)
  • HUOM: SFL:n seuratuki ei ole julkista rahoitusta. Mikäli muu rahoitus täyttää julkisen rahoituksen tunnusmerkit ja ylittää 50% kokonairahoituksesta, voi tämä tulla kyseeseen.

 

Raportointi

 

Saadusta seura-avustuksesta tehdään selvitys SFL:lle erillisellä lomakkeella määräaikaan mennessä: SELVITYSLOMAKE

 

Hakeminen

 

Seuratukea haetaan erillisellä kaavakkeella: HAKULOMAKE

 

Hakemus tulee toimittaa

 1. allekirjoitettuna ja skannattuna sähköpostitse osoitteeseen: sihteeri(at)frisbeegolfliitto(piste)fi tai
 2. allekirjoitettuna postitse osoitteeseen:

Suomen frisbeegolfliitto ry

Taiteilijankuja 3

03100 Nummela